اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3732

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/06/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/06/27

آدرس: سنندج ` شهرک سعدی خیابان میرزا کوچک خان

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/06/29:

شرکت فوق در تاریخ 27/6/82 تحت شماره 3732 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه خدمات گرافیکی‚ چاپ و حروفچینی. 2 - مرکز اصلی شرکت: سنندج‚ شهرک سعدی خیابان میرزا کوچک خان پلاک 8 تلفن 6661721/3 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم با نام سیصد هزار ریالی که چهار میلیون ریال به حساب 70/672 به نام شرکت واریز گردیده است مابقی تعهدی است که ظرف مدت سه سال پرداخت شود. 4 - مدیران شرکت: آقای حامد اله ویسی به سمت عضو اصلی و رییس هییت مدیره و خانم حبیبه محمودی سمت عضو اصلی و نایب رییس هییت مدیره و خانم فرانک اله ویسی به سمت عضو اصلی و منشی هییت مدیره و آقای عابد اله ویسی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و آقای عباس اله ویسی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک‚ سفته‚ برات و اوراق بهادار با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره و آقای حامد اله ویسی رییس هییت مدیره به اتفاق آقای عباس اله ویسی مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا آقای حامد اله ویسی رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان جمیل حسینی و محمدعلی اله ویسی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت سنندج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی