اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 294032

شناسه ملی: 10103321225

تاریخ ثبت: 1386/02/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1415775859

آدرس: شهر تهران خیابان زرتشت غربی نرسیده به بیمارستان مهر پلاک 23 واحد 7

تاریخ تاسیس: 1386/02/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/09/27:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/02/09:

200,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ناهید بنی هاشمی طبایی زواره به شماره ملی 118974XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و جلیل محمد زاده به شماره ملی 137631XXXX به سمت رییس هییت مدیره و نیر دایمی آذر به شماره ملی 137180XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا (مدیرعامل) به همراه یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ نوید طبانژاد به شماره ملی 045047XXXX به سمت بازرس اصلی و علی اکبر حمزه زاده نخجوانی به شماره ملی 004020XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ 950901XXXX60870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 10/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای بهروز انجمنی خامنه به شماره ملی 005499XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای نوید طبانژاد به شماره ملی 045047XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 10/11/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ناهید بنی هاشمی زواره به شماره ملی 118974XXXX و خانم نیر دایمی آذر به شماره ملی 137180XXXX و آقای جلیل محمدزاده به شماره ملی 137631XXXX تا تاریخ 10/11/1391 . 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم ناهید بنی هاشمی زواره به شماره ملی 118974XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نیر دایمی آذر به شماره ملی 137180XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جلیل محمدزاده به شماره ملی 137631XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جلیل محمدزاده به شماره ملی 137631XXXX به سمت مدیر عامل. در تاریخ 07/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 500/3 سهم از سهام با نام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/200 ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 26/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 9/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای بهروز انجمنی خامنه به شماره ملی 005499XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای فرشید سالکی به شماره ملی 137820XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 9/11/91 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نوید طبانژاد به شماره ملی 045047XXXX و خانم نیر دایمی آذر به شماره ملی 137180XXXX و آقای جلیل محمدزاده به شماره ملی 137631XXXX تا تاریخ 9/11/1391 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند. آقای نوید طبانژاد به شماره ملی 045047XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم نیر دایمی آذر به شماره ملی 137180XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای جلیل محمدزاده به شماره ملی 137631XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جلیل محمدزاده به شماره ملی 137631XXXX به سمت مدیرعامل. 5 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان زرتشت غربی نرسیده به بیمارستان مهر پلاک 23 واحد 7 کد پستی 141577XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی و اداری و سایر نامه های و مکاتبات به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 21/12/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 7/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 تعداد 6500 سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/200 ریالی که تعداد سه هزار و پانصد سهم آن بانام شش هزار و پانصد سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 23/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 7/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد 6500 سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/200 ریالی که تعداد سه هزار و پانصد سهم آن بانام شش هزار و پانصد سهم آن بی نام می باشد. در تاریخ 23/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 3/4/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداد 10000 سهم از سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/200 ریالی که تعداد ده هزار سهم آن با نام می باشد. در تاریخ 30/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/9/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به 10000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/200 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ م توحید خ پرچم پ 72 واحد 1 غربی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 6/11/1386 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/2/1386 تحت شماره 294032 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 9/2/1386 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تولید و پرورش مرغ گوشتی ـ پرورش نیمچه تخم گذار ـ پرورش مرغ تخم گذار و تولید تخم مرغ تجاری ـ خرید و فروش انواع مواد اولیه و محصولات مرتبط بادام، طیور و مرغداریها و محصولات کشاورزی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نماینگی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و کلیه خدماتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت در ارتباط باشد. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران شهرستان تهران پاسداران انتهای گلستان 5 خ ریحانی ک قادری پ 22 زنگ شماره 3 . 2 ـ 3 ـ شعبه مدیریت نوید طبانژاد، آدرس ایران سمنان گرمسار جاده سر آبرود ـ کیلومتر 5/1 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به 2000 سهم 000/100 ریالی که تعداد 000/2 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/000/70 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2071/555/44 مورخ 08/02/1386 نزد بانک ملی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی مبلغ سهام در تعهد سهامداران می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ محمد مهدی اشتری به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ فاطمه ضیایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ نوید طبانژاد به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ سیدکاوه موسوی به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ نوید طبانژاد به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و بطور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای ثابت مدیرعامل بهمراه رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری سایر نامه ها و مکاتبات با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ سیدعزیزاله قطب به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ حسن فرجی به عنوان بازرس اصلی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی