اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 443

شناسه ملی: 10570017643

تاریخ ثبت: 1390/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد نشانی موسسه از قزوین جای سابق به نشانی جدید قزوین خیابان طالقانی روبروی بانک قوامین پلاک 330 کوچه دارابی طبقه سوم واحد 6

کد پستی: 3418655531

تاریخ تاسیس: 1390/01/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/01/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی موسسه از قزوین جای سابق به نشانی جدید قزوین-خیابان طالقانی-روبروی بانک قوامین-پلاک 330 -کوچه دارابی-طبقه سوم واحد 6 کدپستی 341865XXXX انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 970922XXXX65664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی موسسه از قزوین جای سابق به نشانی جدید قزوین-خیابان طالقانی-روبروی بانک قوامین-پلاک 330 -کوچه دارابی-طبقه سوم واحد 6 کدپستی 341865XXXX انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 970922XXXX65664 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/26:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/6/92 نام موسسه به صداقت حساب توانا تغییر یافت و ماده 1 اساسنامه اصلاح گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ 05/10/92 تکمیل امضا گردید. ش 1821028 رییس ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/01/25:

موسسه فوق در تاریخ 25/1/90 شماره ثبت 443 و شناسه ملی 105700XXXX3 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 25/1/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 . موضوع موسسه: انجام کلیه امور حسابداری، تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی، مشاوره مالی و مالیاتی، ارایه نرم افزارهای حسابداری و کلیه فعالیتهای مجوز از مراجع ذیصلاح 2 . مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 . مرکز اصلی موسسه: قزوین خیابان باغ دبیر کوچه شهید طاهری پلاک 46 طبقه فوقانی کدپستی 341869XXXX 4 . سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال نقدی 5 . اولین مدیران موسسه: 1 5 خانم فاطمه سجادفر به سمت رییس هییت مدیره 2 5 آقای ابراهیم آروندی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 . دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ابراهیم آروندی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7 . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ش 468020XXXX110037XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی