اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 50453

شناسه ملی: 10260689552

تاریخ ثبت: 1392/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: شهر اصفهان ، خیابان زینبیه کوی مهدیه کوی گلستان کوی لاله پلاک 4

کد پستی: 8197769675

تاریخ تاسیس: 1392/05/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/05/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/16:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خیابان زینبیه کوی مهدیه کوی گلستان کوی لاله پلاک 4 کدپستی 819776XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 16/9/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 101500XXXX114638XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/09:

شرکت فوق در تاریخ 9/5/92 شماره ثبت 50453 شناسه ملی 102606XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 9/5/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار زاینده رود آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد اجرا، نصب، راه اندازی، نقشه کشی، نقشه برداری، طراحی، انجام خدمات مشاوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی ساختمانی، کشاورزی، معدنی، صنعتی و فنی، ابنیه، محوطه سازی، خدمات برق رسانی شامل شبکه هوایی، زمینی، آبرسانی، خدمات لوله های انتقال گاز، تولید، توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفاً جهت تحقق موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان اصفهان، شهر اصفهان، خ زینبیه، کوی مهدیه، کوی گلستان، کوی لاله، پلاک 4 کدپستی 819776XXXX تلفن 091332XXXX8 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 36/95349 مورخ 19/4/92 نزد بانک ملت شعبه مدرس شهرضا پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مصطفی سبحانی به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم سیده شهربانو موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای سید علی موسوی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای سید علی موسوی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، اسناد مالی، تعهدآور به امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم سکینه موسوی به عنوان بازرس اصلی 28 خانم مرضیه کیانی به عنوان بازرس علی البدل ش 101000XXXX117223XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی