اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1439

شناسه ملی: 10860418460

تاریخ ثبت: 1388/02/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/02/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/16:

140,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/10/1396 و نامه شماره 176758/96 مورخ 24/10/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای اکرم زارع به سمت رییس هییت مدیره و خانم لیلا زارع به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سیده الهه حسینی به سمت منشی هییت مدیره خانم سیده فاطمه حسینی فرزندسید ابوطالب دارای شناسنامه شماره: 11121 متولد: 45/05/09 صادره از مرودشت به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت خانم سیده فاطمه حسینی مدیرعامل به اتفاق خانم لیلا زارع نایب رییس هییت مدیره ومهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم سیده فاطمه حسینی (مدیرعامل) ومهرشرکت معتبر خواهد بود.هییت مدیره به خانم سیده فاطمه حسینی با حق توکیل به غیروکالت می دهد تا به اداره ثبت شرکتها مراجعه ضمن انجام کلیه تشریفات قانونی ذیل دفاتر آن اداره را از طرف و به وکالت هییت مدیره امضا نمایند. ش 961107XXXX97887 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/10/1396 و نامه شماره 176758/96 مورخ 24/10/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ها / آقایان: اکرم زارع و لیلا زارع و سیده الهه حسینی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال و سید ابراهیم حسینی و درماه زارع بسمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 ـ خانم ها زیور زارع به سمت اعضای اصلی بازرس و رویا زارع به سمت اعضای علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961107XXXX07868 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/03/1396 و نامه شماره 48929/96 مورخ 1/4/96 اداره تعاون کار ور فاه اجتماعی شهرستان مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی زارع فرزند عنایت اله دارای شماره شناسنامه 1855 متولد 1359/07/22 صادره از شیراز برای مدت باقیمانده ماموریت به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب شد. کلیه قراردادها واسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته وبرات واوراق بهاداربا امضای ثابت مدیرعامل آقای علی زارع همراه با امضای آقای عنایت اله زارع نایب رییس هییت مدیره (با ذکر سمت) ومهر شرکت دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها با امضای آقای علی زارع مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود. ش 960417XXXX92794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/01/1396 بموجب مجوز شماره 253/96 ـ 6/1/96 اداره تعاون مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بموجبه شماره مکانیزه 139603XXXX138000007 نام شرکت تعاونی به " آوا کاغذ یکتا " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960206XXXX14520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/01/1396 ونامه شماره 253/96 مورخ 06/01/96 صادره از اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم عصمت زارع به سمت بازرس اصلی و خانم سیده فاطمه حسینی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960115XXXX92123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/01/1395 بموجب مجوز شماره 38649/95 - 13/3/95 اداره تعاون مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی زارع به شماره ملی 229805XXXX و عنایت اله زارع به شماره ملی 243243XXXX و درماه زارع به شماره ملی 243127XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و فرزانه نفر به شماره ملی 243321XXXX و سید ابراهیم حسینی به شماره ملی 648966XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - جلیل زارع به شماره ملی 243127XXXX به عنوان بازرس اصلی و سیده فاطمه حسینی به شماره ملی 243009XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 950324XXXX07832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1395 بموجب مجوز شماره 38649/95 - 13/3/95 اداره تعاون مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای علی زارع به سمت رییس هییت مدیره و آقای عنایت اله زارع به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم درماه زارع به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند آقای سید محسن حسینی فرزند سید ابراهیم خارج از هییت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردید - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته،برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای سید محسن حسینی مدیر عامل به اتفاق آقای علی زارع رییس هییت مدیره ودر غیاب ایشان آقای عنایت اله زارع نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای سید محسن حسینی (مدیرعامل) ومهرشرکت معتبر خواهد بود. ش 950324XXXX31543 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/24:

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/01/1395 بموجب مجوز شماره 38649/95 - 13/3/95 اداره تعاون مرودشت تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شرکت شامل 52 ماده و 37 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 950324XXXX69148 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/20:

شرکت تعاونی مرهم طب حکیم در تاریخ 16/2/88 ذیل به شماره 1439 و شناسه ملی 108604XXXX0 در این اداره ثبت و در تاریخ مذکور از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و شرکت نامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 موضوع شرکت: تولید انواع باند و انواع گاز 2 مرکز شرکت: مرودشت شهرک صنعتی فتح آباد کدپستی 737177XXXX 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 2 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/140 ریال است که کلا نقدی بوده و به 000/1 سهم 000/140 ریالی بانام تقسیم و صد در صد آن بموجب گواهی مورخ 26/1/88 به حساب جاری شماره 7/1050 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرودشت واریز شده است. 5 مدیران شرکت و دراندگان حق امضا: 51 آقای سعید علوی نسب به سمت رییس هییت مدیره 52 آقای حمید علوی نسب به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل 53 خانم پروین جمشیدی به سمت منشی هییت مدیره که اعضا هییت مدیره برای مدت 3 سال و مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی اعم از چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای حمید علوی نسب (نایب رییس و مدیر عامل ) و آقای سعید علوی نسب (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان امضا خانم پروین جمشیدی (منشی هییت مدیره) و با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان شرکت: 61 آقای احمد علوی نسب به سمت بازرس اصلی 62 آقای قاسم زویدشیخی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مرودشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی