اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 60797

شناسه ملی: 10101058415

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/01:

10,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/01/18:

20,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله تاریخی به شماره ملی: 443126XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 118913XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سعید تاریخی به شماره ملی: 004777XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و غلامعلی تاریخی به شماره ملی: 443122XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مهدی تاریخی به شماره ملی: 005813XXXX به سمت عضو هییت مدیره و منصوره هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 008148XXXX به سمت عضو هییت مدیره و فاطمه موذنی به شماره ملی: 003711XXXX به سمت عضو هییت مدیره شرکت تعیین گردیدند حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای نایب رییس هییت مدیره و رییس هییت مدیره متفقاً و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای نایب رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 980522XXXX21942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید 0 موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و فرزانه عادلی به شماره ملی: 005437XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 0 نصراله تاریخی به شماره ملی: 443126XXXX و محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 118913XXXX و سعید تاریخی به شماره ملی: 004777XXXX و غلامعلی تاریخی به شماره ملی: 443122XXXX و مهدی تاریخی به شماره ملی: 005813XXXX و منصوره هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 008148XXXX و فاطمه موذنی به شماره ملی: 003711XXXX به سمت اعضا هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 0 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 0 پ 980522XXXX73137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد منتهی 29/12/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) به شناسه ملی: 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و خانم اقدس کوشکیان به شماره ملی: 005862XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 970521XXXX12121 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/30:

پیرو آگهی مکانیزه به شماره 139630XXXX01052205 مورخ 23/5/1396 مدت تصدی اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال می باشد وشماره ملیآقای مهدی تاریخی 005813XXXX صحیح است پ 970230XXXX15360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/30:

پیرو آگهی مکانیزه به شماره 139630XXXX01052213 مورخ 23/5/1396 شماره ملیآقای مهدی تاریخی 005813XXXX صحیح میباشد. پ 970230XXXX01726 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: تهران- خلیج شمالی- بلوار شهید عبدالهاشم سامانی پور- خیابان البرز اول- پلاک 6 طبقه همکف - کدپستی 137984XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960729XXXX45637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/07/1396 ، سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 1XXXXXXXX00 ریال منقسم به 200000 سهم 50000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 960729XXXX18379 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نصراله تاریخی به شماره ملی: 443126XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره محمدهدایتی زفرقندی به شماره ملی: 118913XXXX به سمت رییس هییت مدیره سعید تاریخی به شماره ملی: 004777XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره غلامعلی تاریخی به شماره ملی: 443122XXXX به سمت عضو هییت مدیره مهدی تاریخی به شماره ملی: 005783XXXX به سمت عضو هییت مدیره مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 008414XXXX به سمت عضو هییت مدیره فاطمه موذنی به شماره ملی: 003711XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای نایب رییس هییت مدیره و رییس هییت مدیره متفقاً و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای نایب رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960524XXXX19309 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد منتهی به 29/12/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی: 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و اقدس کوشکیان به شماره ملی: 005862XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نصراله تاریخی به شماره ملی: 443126XXXX محمد هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 118913XXXX سعید تاریخی به شماره ملی: 004777XXXX غلامعلی تاریخی به شماره ملی: 443122XXXX مهدی تاریخی به شماره ملی: 005783XXXX مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 008414XXXX فاطمه موذنی به شماره ملی: 003711XXXX روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ 960524XXXX08721 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودو زیان سال مالی منتهی به 93 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی 004949XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای نصراله تاریخی به شماره ملی: 443126XXXX ـ آقای محمدهدایتی زفرقندی به شماره ملی: 118913XXXX ـ آقای سعید تاریخی به شماره ملی: 004777XXXX ـ آقای غلامعلی تاریخی به شماره ملی: 443122XXXX ـ آقای مهدی تاریخی به شماره ملی: 005783XXXX ـ آقای مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 008414XXXX ـ خانم فاطمه موذنی به شماره ملی: 003711XXXX روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد پ 940602XXXX35939 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای نصراله تاریخی به شماره ملی: 443126XXXX به سمت مدیرعامل و عضو ـ آقای محمدهدایتی زفرقندی به شماره ملی: 118913XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای سعید تاریخی به شماره ملی: 004777XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای غلامعلی تاریخی به شماره ملی: 443122XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مهدی تاریخی به شماره ملی: 005783XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای مصطفی هدایتی زفرقندی به شماره ملی: 008414XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ خانم فاطمه موذنی به شماره ملی: 003711XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای نایب رییس هییت مدیره و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیرعامل متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 940602XXXX97268 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/5/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 92 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی بشماره ملی 004949XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های تعیین شد. پ 1868061 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد هدایتی زفرقندی به سمت عضو و رییس هییت مدیره آقای سعید تاریخی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره آقای نصراله تاریخی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقایان غلامعلی تاریخی و مهدی تاریخی و مصطفی هدایتی زفرقندی و خانم فاطمه موذنی به سمت اعضای هییت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای نایب رییس و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1716113 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1391 تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی الهامی به شماره ملی 004949XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقایان محمد هدایتی زفرقندی 118913XXXX و مصطفی هدایتی زفرقندی 008414XXXX و غلامعلی تاریخی 443122XXXX و سعید تاریخی 004777834 و نصراله تاریخی 443126XXXX و مهدی تاریخی 005813XXXX و خانم فاطمه موذنی 003711XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ 1716112 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/05/16:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/4/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 31/4/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به ش م 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به ک م 004949XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/07/16:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/90 شرکت مزبور که در تاریخ 3/7/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 101005XXXX3 به سمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی به کد ملی 004949XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد هدایتی زفرقندی به کد ملی 118913XXXX و مصطفی هدایتی زفرقندی به کد ملی 008414XXXX و غلامعلی تاریخی به کد ملی 443122XXXX و سعید تاریخی به کد ملی 004777XXXX و نصراله تاریخی به کد ملی 443126XXXX و مهدی تاریخی به کد ملی 005813XXXX و فاطمه موذنی به کد ملی 003711XXXX به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/4/90 محمد هدایتی زفرقندی به سمت رییس هییت مدیره، سعید تاریخی به سمت نایب رییس هییت مدیره، نصراله تاریخی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی و قراردادها با امضا نایب رییس و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 26/5/89 واصل گردید: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بسمت بازرس اصلی و مجتبی الهامی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/02/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/1/89 شرکت مزبور که در تاریخ 30/1/89 واصل گردید: علی پورغلامی چافی به سمت بازرس اصلی و ابراهیم مختاری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی عابدینی منش و محمدعلی عابدینی منش و محمد عابدینی منش حسنعلی عابدینی منش. حسنعلی عابدینی منش به سمت رییس هییت مدیره، علی عابدینی منش به سمت نایب رییس هییت مدیره، محمد عابدینی منش به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا رییس نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/1/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نوع حقوقی شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 19 ماده بتصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/5 ریال منقسم به 000/100 سهم 000/50 ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. آقایان محمد و محمدعلی و علی و حسنعلی همگی عابدینی منش بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علی پورغلامی چافی بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم مختاری بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. آقایان حسنعلی عابدینی منش به سمت رییس هییت مدیره، علی عابدینی منش به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد عابدینی منش به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی به امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل ثبت دفاتر در تاریخ 29/1/86 تکمیل امضا گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 18/1/86 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای علی عابدینی منش فرزند محمد به ش.ش 2653 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمدعلی عابدینی منش فرزند حسنعلی به ش.ش 52 صادره از کالیفرنیا با پرداخت مبلغ 000/000/000/1 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد عابدینی منش با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/1 ریال افزایش داد. آقای حسنعلی عابدینی منش با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/1 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد محمد و حسنعلی و علی و محمدعلی همگی عابدینی منش به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود تعیین گردیدند آقای حسنعلی عابدینی منش به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی عابدینی منش به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد عابدینی منش به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها و عقود اسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل، رییس و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد محل شرکت به تهران کیلومتر 10 جاده قدیم کرج خ انبارهای عمومی ایران (گمرک غرب) سمت راست انتهای اولین 20 متری شرکت مجتمع صنعتی غذایی سالم منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/5/84 جمله زیر به موضوع شرکت اضافه گردید. تولید- تهیه و توزیع و پخش و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه مواد غذایی پروتیینی و فرآورده های لبنی از قبیل کره- ماست- پنیر- دوغ- شیر- سرشیر- خامه خشک و سایر محصولات لبنی و نیز کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی