اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 378077

شناسه ملی: 10320279592

تاریخ ثبت: 1389/04/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، پلاک 23 طبقه اول

کد پستی: 1531647513

تاریخ تاسیس: 1389/04/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/02:

100,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدسهیل میراحمدی به شماره ملی 006107XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا ندافی سمنانی به شماره ملی 007987XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، مکاتبات، اوراق بهادار و تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای هر یک از اعضای هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، پلاک 23 طبقه اول کدپستی 153164XXXX تغییر یافت. پ 930422XXXX83186 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدسهیل میراحمدی به شماره ملی 006107XXXX و علیرضا ندافی سمنانی به شماره ملی 007987XXXX به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. پ 930422XXXX79825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/4/1389 تحت شماره 378077 و شناسه ملی 103202XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 2/4/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مجاز مرتبط با فن آوری اطلاعات عرضه کلیه محصولات سخت افزاری مجاز رایانه ای ارایه خدمات مجاز و محصولات فنی مرتبط با اتوماسیون های ساختمانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و سایر ادارات و شرکت ها خرید سهام و هرگونه فعالیت تولیدی و خدماتی که طبق قانون تجارت مجاز شناخته شده باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران الهیه انتهای خیابان مریم شرقی پلاک 68 طبقه دوم. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علیرضا ندافی سمنانی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سیدسهیل میراحمدی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سیدسهیل میراحمدی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی