اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4968

شناسه ملی: 10200110300

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: جدید شهر تبریز ، دروازه تهران ، انتهای خیابان امیرکبیر ، کوی رازی ، پلاک 26 ،

کد پستی: 5167664334

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدوی دهخوارقانی به کد ملی 169861XXXX مسعود بدری بنام به کد ملی 137579XXXX علیرضا مهدوی دهخوارقانی به کد ملی 138226XXXX مریم گنجعلی گاوگانی به کد ملی 169898XXXX (خارج از شرکا) به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 981127XXXX22486 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد مهدوی دهخوارقانی به کد ملی 169861XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره مسعود بدری بنام به کد ملی 137579XXXX به سمت رییس هییت مدیره علیرضا مهدوی دهخوارقانی به کد ملی 138226XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مریم گنجعلی گاوگانی به کد ملی 169898XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981127XXXX29509 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/27:

به استناد صورتجلسه مشترک مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1398 شرکتهای سازآب سولار سهامی خاص به شماره ثبت 37311 و شناسة ملی 102004XXXX5 و رسا بامسیولیت محدود ثبت شده به شمارة 4968 و شناسة ملی 102001XXXX0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد بند (الف) لغایت بند (و) ماده 111 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 و آیین نامه اجرایی آن به شرح بند (ز) انتقال کلیة اموال و دارایی ها و مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده (شرکت سازآب سولار) به قیمت دفتری به شرکت ادغام پذیر (شرکت رسا)(شرکت موجود) صورت گرفت و ادغام گردید و سرمایة شرکت رسا (شرکت موجود) پس از ادغام و تجمیع، مبلغ ده میلیون ریال می باشد. فهرست شرکا شرکت رسا (شرکت موجود) پس از ادغام: آقای محمد مهدوی دهخوارقانی دارای هشتصدهزارریال سهم الشرکه. آقای مسعود بدری بنام دارای پنج میلیون ریال سهم الشرکه. آقای علیرضا مهدوی دهخوارقانی دارای چهارمیلیون و دویست هزار ریال سهم الشرکه. ش 980627XXXX77796 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اساسنامه جدید در 4 صفحه و 27 ماده و 2 تبصره مورد تصویب قرارگرفت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 980514XXXX45831 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX به سمت رییس هییت مدیره علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مریم گنجعلی گاوگانی به شماره ملی 169898XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت باقیمانده ( 24/11/98 ) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971205XXXX21386 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX به سمت رییس هییت مدیره محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مریم گنجعلی گاوگانی به شماره ملی 169898XXXX به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961212XXXX56551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX مریم گنجعلی گاوگانی به شماره ملی 169898XXXX (خارج از شرکا) به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 961212XXXX53437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب سند صلح به شماره 41774 مورخ 05/11/1396 صادره از دفتراسناد رسمی 57 تبریز حوزه ثبتی تبریز مریم گنجعلی گاوگانی با شماره ملی 169898XXXX مبلغ 300000 ریال سهم الشرکه خود را به مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. شیرین تیلا با شماره ملی 136152XXXX که دارای 560 . 000 ریال سهم الشرکه می باشد مبلغ 280000 ریال سهم الشرکه خود را به مسعود بدری بنام شماره ملی 137579XXXX و مبلغ 200000 ریال از سهم الشرکه خود را به علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX و 80000 ریال سهم الشرکه خود را به محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. شرکت ساز آب سولار با شناسه ملی 102004XXXX5 (به نمایندگی محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX معرفی شده طی نامه شماره 101/110/96 مورخه 23/110/96 شرکت سازآب سولار) که دارای 000/110/1 ریال سهم الشرکه می باشد مبلغ 555000 ریال از سهم الشرکه خود را به مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX و مبلغ 395000 ریال از سهم الشرکه خود را به علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX و 160000 ریال سهم الشرکه خود را به محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. رضا حقرو به شماره ملی 136018XXXX که دارای 1110000 ریال سهم الشرکه می باشد مبلغ 555000 ریال از سهم الشرکه خود را به مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX و 395000 ریال سهم الشرکه خود را به علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX و 160000 ریال سهم الشرکه خود را به محمد مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 169861XXXX منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. نام شرکا و میزان سهم الشرکه پس از نقل و انتقال: مسعود بدری بنام دارای 2500000 ریال سهم الشرکه علیرضا مهدوی دهخوارقانی دارای 2100000 ریال سهم الشرکه محمد مهدوی دهخوارقانی دارای 400000 ریال سهم الشرکه ش 961205XXXX40773 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به سمت رییس هییت مدیره. مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. رضا حقرو به شماره ملی 136018XXXX به سمت مدیرعامل شرکت و عضو هییت مدیره. مریم گنجعلی گاوگانی به شماره ملی 169898XXXX به سمت عضو هییت مدیره. تعیین گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960804XXXX44760 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX و رضا حقرو به شماره ملی 136018XXXX و مسعود بدری بنام به شماره ملی 137576798 و مریم گنجعلی گاوگانی به شماره ملی 169898XXXX به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت چهار ماه شمسی انتخاب گردیدند. ش 960804XXXX30103 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید: شهر تبریز، دروازه تهران، انتهای خیابان امیرکبیر، کوی رازی، پلاک 26 ، کد پستی 516766XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950902XXXX79566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX که دارای 1110000 ریال سهم الشرکه می باشد به موجب سند صلح به شماره 33294 مورخ 13/05/1394 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تبریز مقدار 300 . 000 ریال از سهم الشرکه خود را به مریم گنجعلی گاوگانی به شماره ملی 169898XXXX واگذار نمود و میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 810 . 000 ریال کاهش داد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنها بعد از نقل و انتقال: شرکت ساز آب سولار دارای 1110000 ریال سهم الشرکه رضا حقرو دارای 1110000 ریال سهم الشرکه علیرضا مهدوی دهخوارقانی دارای 1110000 ریال سهم الشرکه مسعود بدری بنام دارای 810000 ریال سهم الشرکه مریم گنجعلی گاوگانی دارای 300000 ریال سهم الشرکه خانم شیرین تیلا دارای 560000 ریال سهم الشرکه موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 3 در اساسنامه اصلاح گردید: انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی شامل پیمانکاری، اجرا، طرح و ساخت صنعتی و غیرصنعتی، مشاوره، نظارت، فعالیت بهره برداری، نگهداری و کنترل ایمنی کلیه پروژه های عمرانی و صنعتی در زمینه های ساختمان، راه، راه آهن، سیستم های حمل و نقل، معدن، اکتشافات زمینی و زیر زمینی بجز نفت و گاز، بیمارستان و تجهیزات پزشکی، معماری و شهرسازی، تاسیسات شهری و روستایی، آبیاری و زهکشی، آب و فاضلاب، مهندسی رودخانه، سواحل و بنادر، سدسازی، سازه های دریایی، ابنیه سنگین و صنعتی و غیرصنعتی، تاسیسات نفت و گاز، نقشه برداری، ژیوتکنیک، ژیوفیزیک، محیط زیست، کشاورزی، زمینه تله متری، ابزار دقیق و اتوماسیون و سایر رشته های صنعتی، کشاورزی و خدماتی. انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با آسیب پذیری، مقاوم سازی و پدافند غیرعامل در کلیه زمینه های پروژه های عمرانی و صنعتی. انجام و عرضه خدمات فنی و مهندسی مرتبط با پایش، رفتارنگاری، رفتار سنجی و ارزیابی عملکرد در دوران ساخت، بهره برداری و نگهداری در کلیه زمینه های پروژه های عمرانی و صنعتی. اجرای ساختمان و انجام خدمات فنی آزمایشگاهی مرتبط در زمینه های کنترل و بازرسی فنی، بازرسی جوش، ژیوتکنیک، مقاومت مصالح و بتن. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و اخذ نمایندگی از شرکت ها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن. تهیه و توزیع نرم افزارهای مهندسی و عمومی. انجام و عرضه خدمات اینترنتی از جمله خدمات مهندسی و خرید و فروش کالا. تاسیس، بهره برداری، خرید و فروش واحدهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و عمرانی در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ) . تبصره ـ در انجام و اجرای خدمات موضوع این ماده، شرکت می تواند به صورت مستقل و یا با همکاری شرکت ها و سازمانهای دیگر اقدام نماید. روش همکاری و حدود مسیولیت های هریک باید در قرارداد مشخص گردد. تعداد اعضا هییت مدیره به چهار نفر افزایش یافت و ماده 20 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. مدت تصدی سمت اعضای هییت مدیره به دو سال کاهش یافته و ماده 20 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. اساسنامه جدید در 27 ماده و دو تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 940708XXXX69417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا حقرو به شماره ملی 136018XXXX علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX مسعود بدری بنام به شماره ملی 137576798 مریم گنجعلی گاوگانی به شماره ملی 169898XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 940708XXXX46814 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به سمت رییس هییت مدیره مسعود بدری بنام به شماره ملی 137579XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره رضا حقرو به شماره ملی 136018XXXX به سمت مدیرعامل شرکت و عضو هییت مدیره مریم گنجعلی گاوگانی به شماره ملی 169898XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940708XXXX95971 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX آقای رضا حقرو به شماره ملی 136018XXXX روزنامه کثیرالانتشار تجارت و توسعه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940431XXXX62767 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا مهدوی دهخوارقانی به شماره ملی 138226XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای رضا حقرو به شماره ملی 136018XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. . محل شرکت در واحد ثبتی تبریز به آدرس جدید:تبریز، دروازه تهران، انتهای خیابان باختر، کوچه آب برین، پلاک 6 ، طبقه دوم، کد پستی 516764XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940431XXXX67378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک تیلا به موجب سند صلح شماره 35539 مورخ 14/12/1393 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 144 حوزه ثبتی تبریز مبلغ 1110000 ریال از سهم الشرکه خود را به شرکت ساز آب سولار به شماره ثبت 37311 و شناسه ملی 102004XXXX5 و مبلغ 1110000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای مسعود بدری بنام به کد ملی 137579XXXX و مبلغ 1110000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای علیرضا مهدوی دهخوارقانی به کد ملی 138226XXXX و مبلغ 1110000 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای رضا حقرو به کد ملی 136018XXXX و مبلغ 60000 ریال از سهم الشرکه خود را به خانم شیرین تیلا به کد ملی 136152XXXX واگذار نمود واز شرکت خارج گردید. آقای باقر تیلا به موجب سند صلح فوق الذکر مبلغ 500000 ریال (تمامی سهم الشرکه خود) را به خانم شیرین تیلا به کد ملی 136152XXXX واگذار نمود و از شرکت خارج گردید. ش 940231XXXX18863 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی