اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2146

شناسه ملی: 10380169143

تاریخ ثبت: 1384/05/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/01

آدرس: نیشابور خیابان عطار کوچه مجتمع تخصصی عطار

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/29:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق مورخ 25/5/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 آقایان علی بالاور، حمیدرضا بالاور و میثم بالاور به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 2 آقایان ابراهیم زاهدی نسب و اسماعیل رشیدآبادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید و به استناد صورتجلسه هییت مدیره شرکت فوق 25/5/92 تصمیم ذیل اتخاذ گردید: آقای علی بالاور به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای میثم بالاور به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند و حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، براوات و غیره با آقای علی بالاور به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 1692513 ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ 4/8/88 : 1 ـ آقایان حسین بالاور، میثم بالاور و حمید رضا بالاور بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 ـ آقایان شهرام کیانوش مقدم و محسن گلستانی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند، باستناد صورت جلسه هییت مدیره شرکت مورخ 14/8/88 : 1 ـ آقای حسین بالاور بسمت رییس هییت مدیره، میثم بالاور بسمت نایب رییس و علی بالاور بسمت مدیرعامل و حمید رضا بالاور بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت باامضا متفق آقای علی بالاور و حسین بالاور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/05/13:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 1/5/84 تحت شماره 2146 در این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تولید محصولات باغی و کشاورزی- پرورش انواع دام و طیور و بقیه موارد مطابق با ماده 2 اساسنامه شرکت. 2 - موسسین شرکت: آقایان حسین بالاور- علی بالاور و خانم طیبه دهقانی نژاد. 3 - مرکز اصلی شرکت: نیشابور- خیابان عطار- کوچه مجتمع تخصصی عطار- پلاک 117/4 - مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم 10 ، 000 ریالی با نام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال آن نقداً طی گواهی شماره 1342/4500/51 - 16/4/84 بانک تجارت شعبه مرکزی نیشابور پرداخت گردیده است. 6 - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان علی بالاور- حسین بالاور و خانم طیبه دهقانی نژاد به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیده اند که آقای علی بالاور به سمت رییس هییت مدیره و خانم طیبه دهقانی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین بالاور به سمت مدیر عامل انتخاب گردیده اند و حق امضای کلیه اسناد- مدارک- اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک- سفته- برات و غیره با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و نامه ها با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. 7 - بازرسان شرکت: آقایان شهرام کیانوش مقدم و محسن گلستانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی