اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10231

شناسه ملی: 10960042649

تاریخ ثبت: 1392/11/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

کد پستی: 7513885375

آدرس: استان بوشهر شهرستان بوشهر بخش مرکزی شهر بوشهر محله بازار خیابان تنگستان کوچه قایم 3 پلاک 0 ساختمان سپهر پیام طبقه دوم واحد 4

تاریخ تاسیس: 1392/11/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/21:

2,500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/10:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/06/09:

650,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/07:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا کردوانی به شماره ملی 350056XXXX و خانم فاطمه حیدری به شماره ملی 350118XXXX وآقای مجید فتحی به شماره ملی 350152XXXX ش 980322XXXX35625 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای غلامرضا کردوانی به شماره ملی 350056XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم فاطمه حیدری به شماره ملی 350118XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای مجید فتحی به شماره ملی 350152XXXX به سمت عضو هییت مدیره ومدیرعامل تعیین گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک،سفته برات و قرارداها و عقود اسلامی بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و اوراق عادی و اداری با امضای با امضای آقای مجید فتحی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 980322XXXX36287 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ بدلیل زیانهای وارده طبق ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ 2 . 500 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 25 . 000 . 000 ریالی به مبلغ 10 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 100 . 000 ریالی کاهش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش 980307XXXX85606 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به " رهروان پیشگامان نگین سبز جنوب " تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980210XXXX64324 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت به آدرس استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر بوشهر ـ محله بازار ـ خیابان تنگستان ـ کوچه قایم 3 ـ پلاک 0 ـ ساختمان سپهر پیام ـ طبقه دوم ـ واحد 4 کدپستی 751388XXXX تصویب شد. ش 970521XXXX11147 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اساسنامه جدید در 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جاگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 970515XXXX59613 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 25XXXXXXXX ریال منقسم به 25000 سهم 100000 ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 970426XXXX68862 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ غلامرضا کردوانی کد ملی 350056XXXX 2 . نیلوفر متقی دستنایی کد ملی 349015XXXX 3 . فاطمه حیدری کد ملی 350118XXXX ـ آقای یداله حسینی کد ملی 354000XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای عمار کشاورز شغل کد ملی 350040XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 970425XXXX76945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای غلامرضا کردوانی شماره ملی 350056XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ خانم نیلوفر متقی دستنایی شماره ملی 349015XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 4 ـ آقای غلامرضا کردوانی شماره ملی 350056XXXX به سمت مدیرعامل 3 ـ خانم فاطمه حیدری شماره ملی 350118XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و غیره با امضای آقای غلامرضا کردوانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970425XXXX33400 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت بدلیل زیانهای وارده طبق ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت از مبلغ 25XXXXXXXX ریال منقسم به 100 سهم 25000000 ریالی به مبلغ 10000000 ریال منقسم به 100 سهم 100000 ریالی کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 970413XXXX36875 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع شرکت به شرح ذیل اضافه گردید در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولیدی و بازرگانی ـ تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی شامل برنج، حبوبات، غلات، چای، انواع روغن نباتی و غیره در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ش 961214XXXX79891 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 960717XXXX04780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی بوشهر به آدرس شهر بوشهر -بازار-کوچه رضایی-کوچه قایم 3 - پلاک 0 - طبقه همکف--کد پستی 751389XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: -بازرگانی - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز – ثبت سفارش و ترخیص کالا - سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی به مبلغ 25XXXXXXXX ریال منقسم به 100 سهم 25000000 ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی اعضا طی گواهی شماره 202 , 635 مورخ 10/7/1396 بانک سپه شعبه پایگاه دریایی بوشهر پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش 960711XXXX31950 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناهید اهرمی شماره ملی 355943XXXX رضا اهرمی شماره ملی 350148XXXX مهدی حیدری شماره ملی 354977XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 0 آقای رضا حاجیان شماره ملی 352087XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم راضیه قاسمی شماره ملی 349016XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 0 ش 960705XXXX87486 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا اهرمی بشماره ملی 350148XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ آقای مهدی حیدری بشماره ملی 354977XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ خانم ناهید اهرمی بشماره ملی 355943XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وغیره با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ج: کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 650000 ریال پرداخت شد و صد در صد سرمایه تادیه گردید. ش 960705XXXX29408 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام شرکت به رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960627XXXX25246 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای عبدالحامد جعفری به شماره ملی 350099XXXX به سمت رییس هییت مدیره - کوروش صحرانورد به شماره ملی 230071XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ داریوش صحرانورد به شماره ملی 181834XXXX به سمت مدیرعامل - خانم مهرتاش لاله رخ به شماره ملی 350095XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای کامران کیانی به شماره ملی 683982XXXX به سمت عضو هییت مدیره - آقای عابد جعفری به شماره ملی 350154XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا آقای عبدالحامد جعفری رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - ش 960608XXXX66980 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -آقای مقداد احمدی به شماره ملی 350120XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین رفیعی به شماره ملی 350094XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای کامران کیانی به شماره ملی 683982XXXX و آقای مهرتاش لاله رخ به شماره ملی 350095XXXX و آقای عبدالحامد جعفری به شماره ملی 350099XXXX و آقای داریوش صحرانورد به شماره ملی 181834XXXX و آقای کورش صحرانورد به شماره ملی 230071XXXX و آقای عابد جعفری به شماره ملی 350154XXXX ش 960608XXXX42661 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/07:

شرکت فوق در تاریخ 07/11/1392 شماره ثبت 10231 و شناسه ملی 109600XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 07/11/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام و ارایه خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های ژیوتکنیک بتن مصالح سازه و تاسیسات مکانیکی و برق و در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان بوشهر، شهر بوشهر بزرگراه طالقانی بعد از ایستگاه دانشگاه آزاد کوچه شرجی 7 شماره 194 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 73/26030/556 مورخ 21/10/1392 نزد بانک تجارت شعبه میدان امام بوشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای عبدالحامد جعفری به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای مهرتاش لاله رخ به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای داریوش صحرانورد به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای داریوش صحرانورد به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات با امضا آقای عبدالحامد جعفری و داریوش صحرانورد همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا آقای داریوش صحرانورد همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای مقداد احمدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای حسین رفیعی به عنوان بازرس علی البدل ش 167680XXXX110117XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی