اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 663

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 19/4/85 – 2277 ت / ب اداره تعاون بناب منظم به کلیه مدارک مربوطه و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه هییت مدیره مورخه 18/4/85 شرکت تعاونی تالار پذیرایی و فرهنگی و تفریحی 2407 صرف بناب ثبت شده به شماره 663 تغییرات ی در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار محلی آگهی میشود . 1 - با توجه به استعفای آقایان صمد برنجی و مجتبی برنجی از سمت و عضو در تعاون موافقت و با عضو آقایان جلال طالب بناب به عنوان عضو هییت مدیره و آقای میرصادق نژاد خاتمی به عنوان بازرس اصلی برای مدت قانونی موافقت بعمل آمد. 2 - برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/4/85 آقای عباس درستی بناب ، جلال طالب بناب و علیرضا درستی بناب به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و میر صادق نژاد خاتمی به عنوان عضو علی البدل شرکت برای مدت سه سال انتخاب شدند. 3 - برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/4/85 آقای عباس درستی بناب به سمت رییس هییت مدیره و جلال طالب بناب به سمت نایب رییس و علیرضا درستی به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. 4 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 5 - سایر موارد برابر ثبت اولیه می باشد. رییس ثبت بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی