اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4280

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/16:

29,700,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/25:

باستناد نامه شماره 6712 21/2/1392 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 16/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 نام شرکت از تعاونی اعتبار کارکنان تعزیرات حکومتی استان قم به شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم تغییر یافت. 2 ماده سه اساسنامه موضوع شرکت اصلاح و بشرح صورت جلسه تغییر یافت. 3 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 56 ماده و 26 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 4 آقایان مهدی ریاضی کد ملی 126180XXXX به سمت رییس هییت مدیره، اکبر باقری ورجانی کد ملی 038565XXXX نایب رییس هییت مدیره، حسن عایدی کد ملی 038270XXXX منشی هییت مدیره و محمد علی صادقی کیا کد ملی 038580XXXX عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و حسین احمد لو کد ملی 038171XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد. 5 آقایان اسمعیل قاسم بیگی کد ملی 221829XXXX و مه زیار صامعی کد ملی 126326XXXX به ترتیب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 6 سرمایه شرکت از مبلغ 000/700/29 ریال بمبلغ 000/000/100/2 ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت. ش 501340XXXX111632XXXX رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی