اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 34001

شناسه ملی: 10200418836

تاریخ ثبت: 1391/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

آدرس: آذربایجان شرقی شهرتبریز بلوار 29 بهمن بلوار ولیعصر بلوار 29 بهمن -- پلاک 0 -- طبقه اول

کد پستی: 5156917737

تاریخ تاسیس: 1391/02/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/14:

9,594,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/09/02:

9,711,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/27:

8,365,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/05/14:

5,197,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/24:

2,308,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/05/16:

656,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/20:

218,700,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/02:

9,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/02/26:

9,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/07/1397 و مجوز شماره 78040 مورخ 06/10/1397 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه تعاونی از مبلغ 9 . 594 . 000 . 000 ریال منقسم به 10660 سهم 900 . 000 ریالی به مبلغ 12 . 546 . 000 . 000 ریال منقسم به 13940 سهم اسمی 900 . 000 ریالی باتعداد 164 نفر سهامدار افزایش یافت . ش 971016XXXX86918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1397 و مجوز شماره 34688 مورخ 07/05/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمال الدین عباسپور کسانق به شماره ملی 150120XXXX به سمت رییس هییت مدیره مجید غریب پور به شماره ملی 137662XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره یعقوب کمالی به شماره ملی 137199XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک – سفته – برات و اوراق بهادار با امضای یعقوب کمالی (مدیرعامل) و جمال الدین عباسپورکسانق (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان با امضای مجید غریب پور (نایب رییس) و همگی با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای یعقوب کمالی (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد شد. ش 970521XXXX30643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/04/1397 و مجوز شماره 34688 مورخ 07/05/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1396 تصویب شد. سرمایه شرکت به مبلغ 9594XXXX00 ریال منقسم به 10660 سهم اسمی 900000 ریالی و اعضای سهامدار از 166 نفر به 164 نفر عضو کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. یعقوب کمالی فرزند جلال به کد ملی 137199XXXX جمال الدین عباس پورکسانق به کد ملی 150120XXXX مجید غریب پور فرزند حسن به کد ملی 137662XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره محمدحسین قلیپور فرزند عبداله به کد ملی 137197XXXX محسن جواری فرزند غفار به کد ملی 150216XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند. عباس اسدزاده ورزقان به کد ملی 567987XXXX به عنوان عضو اصلی بازرس تعاونی سعید قربانی برازین به کد ملی 138230XXXX به عنوان عضو علی البدل بازرس تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970521XXXX64159 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/09/1396 ومجوز شماره 74622 مورخ 27/09/1396 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت به مبلغ 9711XXXX00 ریال منقسم به 10790 سهم 900000 ریالی با تعداد 166 نفراعضا افزایش یافت. ش 961014XXXX32769 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1396 ومجوز شماره 62832 مورخ 13/08/1396 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تبریز به آدرس آذربایجان شرقی - شهرتبریز ـ بلوار 29 بهمن ـ بلوار ولیعصر ـ بلوار 29 بهمن –پلاک 0 –طبقه اول - کدپستی 515691XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960821XXXX09284 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: درآگهی مکانیزه صادره به شماره 139630XXXX75006802 میزان سرمایه شرکت و مبلغ اسمی سهام آن اشتباه چاپ گردیده است که به شرح زیر اصلاح می گردد. با توجه به تقسیم سود حاصله به نسبت سهام بین اعضا، سرمایه شرکت به مبلغ 83655XXXX0 ریال منقسم به 9295 سهم اسمی 900000 ریالی افزایش یافت. ش 960813XXXX95964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1396 و مجوز شماره 47868 ـ 20/6/96 اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. با توجه به تقسیم سود حاصله به نسبت سهام بین اعضا، سرمایه شرکت به مبلغ 8 ، 365 ، 500 ، 000 ریال منقسم به 9295 سهم اسمی 900 ، 000 ریالی افزایش یافت. عباس اسدزاده ورزقان به کد ملی 567987XXXX به عنوان عضو اصلی بازرس تعاونی و محمدحسین قلیپور به کد ملی 137197XXXX0 به عنوان عضو علی البدل بازرس تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960711XXXX60781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/09/1395 و مجوز شماره 84973 مورخه 11/10/95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجانشرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه به مبلغ 6 . 300 . 000 . 000 ریال منقسم به 7000 سهم به مبلغ اسمی 900 . 000 ریالی افزایش یافت. ش 951107XXXX56502 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/05/1395 و مجوز شماره 47040 مورخ 03/06/1395 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. سرمایه شرکت به مبلغ 51975XXXX0 ریال منقسم به 5775 سهم اسمی 900000 ریالی افزایش یافت و اعضای سهامدار از 173 نفر به 175 نفر افزایش یافت. محمدحسین قلی پور بشماره ملی 137197XXXX به عنوان بازرس اصلی رحمان اسدالهی بشماره ملی 137914XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950728XXXX51859 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/10/1394 وبرابرمجوز شماره 92334 مورخ 30/10/1394 از طرف اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی آذر بایجانشرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سرمایه شرکت از 23085XXXX0 ریال که شامل 2565 سهم اسمی 900000 ریالی به 3114XXXX00 ریال منقسم به 3460 سهم اسمی 900000 ریالی افزایش می یابددر نتیجه تعداد سهامداران از 171 عضو به 173 عضو افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 941108XXXX51781 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف شهبازی به شماره ملی 137742XXXX به سمت رییس هییت مدیره جمال الدین عباسپورکسانق به شماره ملی 150120XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره یعقوب کمالی آقدرق به شماره ملی 137199XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها واسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ برات واوراق بهادار با امضای یعقوب کمالی آقدرق (مدیرعامل) یوسف شهبازی (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان با امضای آقای جمال الدین عباسپورکسانق (نایب رییس) و همگی با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای یعقوب کمالی آقدرق (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد شد. اختیار مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. ش 940625XXXX75788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/05/1394 ونامه شماره 45982 مورخ 31/05/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و بیلان سال مالی 1393 تصویب شد. محمدحسین قلی پور به شماره ملی 137197XXXX به عنوان بازرس اصلی بیوک مقیمی ورزقان به شماره ملی 567951XXXX بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. یعقوب کمالی آقدرق به شماره ملی 137199XXXX یوسف شهبازی به شماره ملی 137742XXXX جمال الدین عباس پورکسانق به شماره ملی 150120XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره نادر رنجبردغدغان به شماره ملی 173920XXXX رضا حبیبی به شماره ملی 137662XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از 1 . 539 . 000 . 000 ریال که شامل 1710 سهم اسمی 900000 ریالی به 2 . 308 . 500 . 000 ریال شامل 2565 سهم اسمی 900 . 000 ریالی افزایش یافت. ش 940615XXXX20142 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/05/1394 ونامه شماره 45985 مورخ 31/05/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در 52 ماده و 29 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش 940612XXXX15437 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/08/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای سهامداران شرکت از 243 نفر به 171 نفر کاهش یافت. محمد حسین قلی پوربه شماره ملی 0 1 ـ 97058 1 ـ 37 به عنوان بازرس اصلی،نادررنجبردغدغان به شماره ملی 1 ـ 920007 1 ـ 73 بازرس علی البدل و موسسه آیین تدبیر سهند (حسابداران رسمی به شناسه ملی 102003XXXX0 ) به عنوان حسابرس برای یکسال مالی انتخاب شدند. سرمایه شرکت از 656100000 ریال که شامل 729 سهم اسمی 900000 ریالی به 1539XXXX00 ریال شامل 1710 سهم اسمی 900000 ریالی افزایش یافت. ش 930827XXXX70546 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/04:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: با توجه به اتمام دوره مدیرعاملی (یعقوب کمالی) در مورخ 26/2/93 با موافقت کلیه اعضای هییت مدیره یعقوب کمالی آقدرق به کد ملی 137199XXXX تا اتمام مهلت قانونی هییت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب شد. ش 001010XXXX116994XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/700/218 ریال بمبلغ 000/100/656 ریال منقسم به هفتصد و بیست و نه سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/900 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 227 مورخ 07/06/1392 بانک ملی شعبه سازمان آب مبلغ 000/400/437 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 آقای علی اصلانی به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس، آقای بیوک مقیمی ورزقان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 بتصویب رسید. در تاریخ 23/07/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 001010XXXX116219XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/15:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/9 ریال بمبلغ 000/700/218 ریال منقسم به دویست و چهل و سه سهم با نام به ارزش هر سهم 000/900 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 552 مورخ 25/11/1391 بانک ملی شعبه سازمان آب مبلغ 000/700/209 ریال پرداخت گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد و روزنامه مهد آزادی به عنوان روزنامه علی البدل انتخاب گردید. 3 کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 4 ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 بتصویب رسید. در تاریخ 15/05/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 001010XXXX115929XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/02/27:

شرکت فوق در تاریخ 26/02/1391 شماره ثبت 34001 و شناسه ملی 102004XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 26/02/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات اداری پشتیبانی تامین نیروی انسانی خدمات نظافتی تایپ و کلیه خدمات در حوزه اداری.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی بلوار 29 بهمن تبریز تلفن 3382387 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/9 ریال منقسم به ده سهم 000/900 ریالی که تعداد ده سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره مورخ 16/02/1391 نزد بانک توسعه تعاون شعبه استاد شهریار تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای یوسف شهبازی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای حسین نقی یان به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای رحیم جبارزاده به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 آقای حجت احمد دوست به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 55 آقای یعقوب کمالی آقدرق به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 65 آقای یعقوب کمالی آقدرق به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردید 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای آقای یعقوب کمالی ( مدیر عامل ) و آقای یوسف شهبازی (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان باامضای حسین نقی یان (نایب رییس) و همگی با مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها باامضای یعقوب کمالی ( مدیر عامل ) ومهر تعاونی معتبر خواهد بود. . 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای محمد حسین قلیپور به عنوان بازرس اصلی 28 آقای نادر رنجبر دغدغان به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی