اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 802

شناسه ملی: 10260149698

تاریخ ثبت: 1382/12/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 8497198180

آدرس: استان اصفهان شهرستان لنجان بخش فولادشهر دهستان اشیان شمالی روستامجتمع صنایع دفاع اصف محله مجتمع صنایع دفاع اصفهان بلوار زرینشهرورنامخواست خیابان صنایع دفاع پلاک 0 طبقه همکف و به

تاریخ تاسیس: 1382/12/18

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1398 و نامه شماره 9840 مورخ 4/9/1398 اداره تعاون لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی سود وزیان منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت .روح اله احمدی نیا کد ملی 115954XXXX و حسام تصدیقی کد ملی 241009XXXX و محسن آقا امینی ها کد ملی 128181XXXX به عنوان اعضای هییت تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه به آدرس : استان اصفهان،شهرستان لنجان،بخش فولادشهر،دهستان اشیان شمالی،روستامجتمع صنایع دفاع اصف،محله مجتمع صنایع دفاع اصفهان،بلوار زرینشهرورنامخواست، خیابان صنایع دفاع،پلاک 0 ، طبقه همکف و به کدپستی 849719XXXX تعیین گردید. ش 980923XXXX66935 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت تصفیه مورخ 26/05/1398 و نامه شماره 9840 مورخ 4/9/1398 اداره تعاون لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روح اله احمدی نیابه کد ملی 115954XXXX به سمت رییس هییت تصفیه و حسام تصدیقی به کد ملی 241009XXXX به سمت نایب رییس هییت تصفیه؛و محسن آقاامینی ها به کد ملی 128181XXXX به سمت منشی و مدیر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادارپس از تصویب هییت تصفیه، با امضای محسن آقا امینی ها (مدیرتصفیه) و روح اله احمدی نیا (رییس هییت تصفیه) و در غیاب رییس(روح اله احمدی نیا)با امضای حسام تصدیقی(نایب رییس هییت تصفیه)و مهرهییت تصفیه معتبر خواهد بود . اوراق و نامه های عادی با امضا محسن آقا امینی ها (مدیرتصفیه) و مهر هییت تصفیه معتبر خواهد بود . ش 980923XXXX68949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1398 و نامه شماره 9840 - 04/09/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی لنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید. ش 980913XXXX07534 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/23:

بموجب نامه شماره 4390 مورخ 18/4/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان لنجان منضم به صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی مورخ 5/4/92 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد: 1 مدت شرکت تعاونی از تاریخ 22/12/91 بمدت سه سال تمدید گردید. 2 سرمایه شرکت و تعداد اعضا تا پایان سال مالی 91 به ترتیب بمبلغ 918000000 ریال و تعداد 153 نفر عضو به مجمع گزارش شده است. 3 ترازنامه 90 ، 91 بتصویب رسید. 4 محسن آقا امینی ها فرزند نوروز علی کد ملی 128181XXXX کدپستی 819668435 به سمت بازرس اصلی مجید طالاری فرزند روح اله کد ملی 121938XXXX کدپستی 813871XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 5 اساسنامه جدید شرکت در 78 ماده و 64 تبصره بتصویب رسید. ش 103750XXXX110724XXXX رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/7/90 و هییت مدیره مورخ 5/7/90 تغییرات زیر در شرکت فوق اعمال گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و اصفهان امروز آگهی می گردد. 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم پنج هزار ریالی بانام عادی بمبلغ هشتاد میلیارد ریال منقسم به هشتاد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی از طریق مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته افزایش یافته و مبلغ اسمی هر سهم از پنج هزار ریال به یک هزار ریال کاهش یافته است و ماده 5 اساسنامه بشرح زیر اصلاح شد: ماده 5 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ هشتاد میلیارد ریال منقسم به هشتاد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام عادی که تماما و نقدا پرداخت گردیده است. 2 ـ موارد زیر بموضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه شد: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز اخذ نمایندگی های مجاز داخلی و خارجی اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی تاسیس و بهره برداری و توسعه هرگونه واحدهای صنعتی کشاورزی و ساختمانی تجاری و خدماتی مرتبط در کلیه زمینه های بازیافت. رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 14/4/87 تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه قدس آگهی می گردد: 1 ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/86 مطرح و بتصویب رسید. 2 ـ آقایان اکبر هاشمیان فرزند عبدالعلی و عباس سلیمیان فرزند امیر و شرکت ایثارگران زرین شهر به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ آقایان حسین سبکتکین فرزند علیجان و احمد سلیمیان فرزند علی بترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4 ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت انتخاب گردید. 5 ـ آقایان خیراله سلیمیان به نمایندگی از طرف شرکت ایثارگران زرین شهر بسمت رییس هییت مدیره، عباس سلیمیان فرزند امیر بسمت مدیرعامل و اکبر هاشمیان بسمت نایب رییس هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد، مدارک، قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات بامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/4/86 تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه قدس درج و منتشر می گردد: 1 ـ صورتهای مالی شامل ترازنامه سود و زیان شرکت منتهی به 29/12/85 مطرح و به تصویب رسید. 2 ـ آقایان حسین سبکتکین و احمد سلیمیان به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه قدس جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 109 مورخ 17/5/84 منضم به صورتجلسه مجمع عادی مورخ 31/3/84 تصمیمات زیر در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه قدس درج و منتشر می گردد. 1 - صورتهای مالی منتهی به 30/12/83 مطرح و به تصویب رسیده است. 2 - آقای حسین سبکتکین فرزند علی جان به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. 3 - روزنامه قدس جهت درج آگهیها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. کفیل ثبت زرین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت زرین سهام سبز (سهامی خاص) که در تاریخ 18/12/82 تحت شماره 802 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/12/82 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار قدس آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: 1 - انجام خدمات خرید و فروش سهام 2 - سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها و مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی در معاملات سهام و اخذ نمایندگی از اشخاص حقوقی و حقیقی و واگذاری نمایندگی به سایر اشخاص 3 - انجام خدمات مالی و حسابرسی و ارایه کمک و راهنمایی به منظور نحوه عرضه سهام و چگونگی افزایش سرمایه و نیز انجام بررسی های مالی، اقتصادی سرمایه گذاری از بانکها، ارایه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران و سایر اشخاص و اخذ تسهیلات اعتباری از بانکها و مشارکت با اشخاص و ارایه خدمات و ارایه طریق به سایر موسسات و بطور کلی هر نوع عمل و اقدامی که با موضوع شرکت مرتبط باشد. 4 - انجام کلیه امور بازرگانی (خرید و فروش) انجام امور خدماتی. 2 - مدت شرکت از تاریخ 1/10/82 به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: زرین شهر- فلکه نماز- ساختمان ایثارگران. 4 - سرمایه شرکت به مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به یکصد هزار سهم پنج هزار ریالی با نام عادی که مبلغ دویست و بیست و پنج میلیون ریال آن طی گواهی شماره 4742/330 مورخه 14/12/82 بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی زرین شهر پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای امید عطایی کچویی به سمت مدیرعامل و آقای خیراله سلیمیان ریزی به نمایندگی از طرف شرکت ایثارگران زرین شهر به سمت رییس هییت مدیره و محمد مهدی طاهری به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - اختیارات مدیرعامل آقای امید عطایی کچویی مدیرعامل و مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 7 - بازرس اصلی و علی البدل آقای حسین سبکتکین به سمت بازرس اصلی و آقای عباس سلیمیان ریزی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس ثبت زرین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی