اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 24644

شناسه ملی: 10104041157

تاریخ ثبت: 1388/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل آزمایش ابتدای اطاعتی جنوبی

تاریخ تاسیس: 1388/06/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/18:

50,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 16/11/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 5 اساسنامه بشرح صورتجلسه اضافه گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهناز شایسته فر به شماره ملی 325620XXXX و آقای محمد خزایی به شماره ملی 330982XXXX و خانم رضوان خزایی به شماره ملی 007835XXXX/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مهناز شایسته فر به شماره ملی 325620XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد خزایی به شماره ملی 330982XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم رضوان خزایی به شماره ملی 007835XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم مهناز شایسته فر به شماره ملی 325620XXXX به سمت مدیر عامل . در تاریخ 02/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 18/6/1388 تحت شماره 24644 و شناسه ملی 101040XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: توسعه و گسترش پژوهش در زمینه هنر اسلامی زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی مرتبط با چهارچوب مبانی ارزش های انقلاب اسلامی شناسایی منالع آثار هنر اسلامی در کتابخانه ها و موزه های داخل و خارج دستیابی به نوع تحول و توسعه ویژگی های آثار هنر اسلامی در ایران و جهان. 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان تهران شهر تهران بزرگراه جلال آل احمد بعد از پل آزمایش ابتدای اطاعتی جنوبی پ 1 واحد 1/4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/50 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 خانم مهناز شایسته فر به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای محمد خزایی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم مهناز شایسته فر به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مهناز شایسته فر همراه با مهر موسسه معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی