اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1453

شناسه ملی: 14002621435

تاریخ ثبت: 1391/06/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 7541674166

آدرس: خورموج خیابان پاسداران شمالی روبروی بنیاد 15 خرداد

تاریخ تاسیس: 1391/06/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد منصوری به شماره ملی 354997XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل وخانم بتول منصوری به شماره ملی 354998XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وخانم آسیه منصوری به شماره ملی 354000XXXX0 به سمت منشی هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار بانکی با امضا خانم بتول منصوری (نایب رییس هییت مدیره) باتفاق آقای محمد منصوری (مدیرعامل) همراه بامهر شرکت واوراق عادی و نامه های عادی با امضای آقای محمد منصوری (مدیرعامل) همراه مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950319XXXX08511 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای رضا منصوری به شماره ملی 354963XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم آسیه صفری به شماره ملی 354973XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ آقای محمد منصوری به شماره ملی 354997XXXX و خانم بتول منصوری به شماره ملی 354998XXXX وخانم آسیه منصوری به شماره ملی 354000XXXX0 به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان موسی منصوری به شماره ملی 354986XXXX وعلی منصوری به شماره ملی 354963XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ش 950319XXXX22919 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- به موضوع فعالیت شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: - انجام کلیه عملیات تاسیساتی – مکانیکی و الکتریکی، خدمات گازرسانی – برق رسانی و تهیه و توزیع لوازم برقی – نصب آسانسور و بالابر برقی و هیدرولیکی و وینچی، اجرای سیستم های برودتی و حرارتی - کلیه عملیات بتن آماده و تاسیسات بتن آماده –عملیات تجهیز و راه اندازی و نصب و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کارگاهها و سوله های ورزشی و سالنها ی چند منظوره با رعایت قوانین و مقررات سایر دستگاههای مرتبط.و در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. - محل شرکت در واحد ثبتی دشتی به آدرس خورموج - خیابان پاسداران شمالی روبروی بنیاد 15 خرداد کدپستی 754167XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - اساسنامه جدید شرکت تعاونی مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره به همراه آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی(موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون تعاونی) به تصویب رسید. ش 950319XXXX01473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دشتی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/01/07:

بموجب نامه شماره 3/6/11 مورخ 5/1/92 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان دشتی منضم بصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/12/91 تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمد: 1 اصلاح ماده هفت اساسنامه سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی بمبلغ یک میلیارد و ششصد و بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به پنج هزار و چهارصد و پانزده سهم سیصد هزار ریالی افزایش یافت. ش 201610XXXX118234XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دشتی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/14:

شرکت فوق شماره ثبت 1453 در این اداره بثبت رسید و در تاریخ 14/6/91 شناسه ملی 140026XXXX5 و کد پستی 536577XXXX تکمیل و امضا گردید و خلاصه شرکتنامه و تقاضانامه آن بشرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و تولید انواع سبدهای پلاستیکی و جعبه حمل میوه، تولید و بازیافت پلاستیک و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز جهت بازیافت پلاستیک، تولید انواع لوازم بسته بندی حمل محصولات کشاورزی از جنس پلاستیک و نانو و سایر، تهیه و تولید انواع لوله های پلاستیکی و پلی اتیلن و لوله های سبز کشاورزی و نوار تیپ و سایر لوازم مورد نیاز کشاورزی جهت کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی، تهیه و تولید مواد اولیه مورد مصرف شرکت های تولیدی و فعال صنایع پلاستیکی و نانو پلاستیک و صنایع تزریق پلاستیک. 2 مرکز اصلی شرکت: شهرستان دشتی، روستای تلخو، جنب گلخانه شقایق دشت، کد پستی 536577XXXX/3 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره 348/1605 مورخ 31/5/91 نزد بانک توسعه تعاون دشتی واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 مبدا شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای محمد منصوری به سمت رییس هییت مدیره و خانم بتول منصوری به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم آسیه منصوری به سمت منشی هییت مدیره و آقای موسی منصوری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و آقای محمد منصوری به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. 6 اختیارات و اشخاصی که در شرکت حق امضا دارند: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بهادار با امضا بتول منصوری نایب رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان آسیه منصوری منشی هییت مدیره باتفاق محمد منصوری مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه های عادی با امضا محمد منصوری مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 بازرسان شرکت: آقای رضا منصوری به سمت بازرس اصلی و خانم آسیه صفری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دشتی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی