اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 176290

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/11/08:

14,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/06/24:

5,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 28/9/88 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل هوشمند دانش و ایرج دانش و آرش دانش و پیام دانش و پورنگ دانش انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/9/88 آرش دانش به سمت رییس هییت مدیره، پیام دانش به سمت نایب رییس هییت مدیره، ایرج دانش به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا منفرد هر یک از اعضا هییت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/7/87 اساسنامه جدید شامل 26 ماده به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/2/87 شعبه شرکت در تبریز چهارراه آبرسان ساختمان اسکان ط اول واحد 1 A تاسیس گردید و بهزاد ناصریان خیابانی به سمت مسیول شعبه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/04:

پیرو آگهی تغییرات شماره 3063 ت 32 مورخ 14/2/87 مدت تصدی هییت مدیره برای مدت نامحدود صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 20/1/87 شرکت مزبور که در تاریخ 24/1/87 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: هوشمند دانش ـ ایرج دانش ـ آرش دانش ـ پورنگ دانش ـ پیام دانش. تعداداعضای هییت مدیره 3 تا 5 نفر تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/1/87 آقایان هوشمند دانش بسمت رییس هییت مدیره و آرش دانش بسمت نایب رییس هییت مدیره و ایرج دانش بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب ایشان بامضای متفق دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/09/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/9/1386 موضوع شرکت به صادرات و واردات کالاهای مجاز اخذ نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و همچنین ارسال نمونه کالا به خارج از کشور و بالعکس نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی مشاوره در امور حمل و نقل و رسانیدن ارسال و دریافت سریع اوراق و مدارک متقاضیان ارایه خدمات مشاوره در امور پستی و حمل و نقل سریع اسناد و مدارک برای اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مناطق کشور و بطورکلی انجام هرگونه فعالیت که مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع شرکت بستگی داشته باشد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 66842/32 مورخ 3/12/84 حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چکها، سفته ها، بروات و قراردادها با امضای منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/11/84 خانم کبری قربانی با دریافت مبلغ 000/000/6 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/20 ریال به مبلغ 000/000/14 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه نیز اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/06/29:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/5/83 آقایان آرش دانش پیام دانش و پورنگ دانش با دریافت کلیه سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت از ردیف شرکا شرکت خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 000 ‚ 000 ‚ 36 ریال به مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 20 ریال کاهش یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 24/5/83 شرکت مزبور که در تاریخ 4/6/83 واصل گردید: 1 خانم کبری قربانی فرزند غلامرضا به ش.ش 314 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 6 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 20 ریال به مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 26 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و آقایان هوشمند دانش و ایرج دانش و خانم کبری قربانی برای مدت نامحدود به عنوان اعضای هییت مدیره انتخاب شدند. 2 بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/5/83 آقای هوشند دانش به سمت رییس هییت مدیره و خانم کبری قربانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ایرج دانش به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره بامضا منفرد هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/4/83 موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر یافت: صادرات و واردات کالاهای مجاز اخذ نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی همچنین ارسال نمونه کالا به خارج از کشور و بالعکس نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و مشاوره در امور حمل و نقل و رسانیدن و ارسال و دریافت سریع انعقاد و مدارک متقاضیان و بطورکلی انجام هرگونه فعالیت که مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع شرکت بستگی داشته باشد در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 25729/32 مورخ 19/7/83 عبارت ارسال و دریافت سریع اوراق و مدارک صحیح می باشد که مراتب اصلاح می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/10/82 آقایان ایرج دانش بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و هوشمند دانش بسمت عضو و رییس هییت مدیره و آرش دانش بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چکها و سفته و بروات و قراردادها با امضای منفرد هر یک از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/07/13:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/6/82 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای هوشمند دانش فرزند عبدالمجید به ش ش 352 صادره از کرند با پرداخت مبلغ 10000000 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای ایرج دانش با پرداخت مبلغ 2750000 ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را بمبلغ 4000000 ریال افزایش داد. آقایان آرش‚ پیام و پورنگ دانش هریک با پرداخت مبلغ 750000 ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خود را ازمبلغ 1250000 ریال بمبلغ 2000000 ریال افزایش یافت در نتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 5000000 ریال بمبلغ 20000000 ریال افزایش یافت وماده 4 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازشرکا بشرح ذیل می باشد: آقای هوشمند دانش معادل مبلغ 10000000 ریال سهم الشرکه - آقای ایرج دانش معادل مبلغ 4000000 ریال سهم الشرکه - آقای آرش دانش معادل مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه - آقای پیام دانش معادل مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه - آقای پورنگ دانش معادل مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی