اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/13:

شرکت ساختمانی آرین سبیل شمال در تاریخ 2/5/82 تحت شماره 492 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طرح محاسبه مشاوره نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی مسکونی تجاری صنعتی راهسازی پل سازی نقشه برداری. 2 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که 35 % سرمایه برابر گواهی شماره 495/8480/55 - 29/4/82 بانک تجارت لگنرود بحساب شرکت واریز گردیده و 65 % در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: لنگرود خیابان امام خمینی - جنب سیما آزادی پاساژ بی نیاز طبقه اول 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان حمید مشیری لنگرودی به سمت رییس هییت مدیره مرتضی کنعانی نژاد به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی قربانیان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و در صورت غیبت یکی از آنها امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان شرکت: آقایان حسن یوسفی و مهدی صفری راد به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 7 - محل شعب شرکت: ندارد 8 - اختیارات مدیر عامل : برابر اساسنامه و قانون تجارت 9 - روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. رییس ثبت اسناد لنگرود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی