اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 3546

شناسه ملی: 10862018197

تاریخ ثبت: 1389/04/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تصفیه نیشابور خیابان ایمان 14 پلاک 163

کد پستی: 9319533333

تاریخ تاسیس: 1389/04/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و خانم طاهره فسنقری به سمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه نیشابور ـ خیابان ایمان 14 پلاک 163 کدپستی 93195XXXX3 می باشد. ش 970227XXXX42989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه فوق که در تاریخ 27/4/1389 تحت شماره 3546 و به شناسه ملی 108620XXXX7 این اداره بثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و بسته بندی آجیل و خشکبار 2 موسسین شرکت: آقایان علی فسنقری و مهدی زرگرانی و خانمها مریم فسنقری، فایزه فسنقری و طاهره فسنقری 3 مرکز اصلی شرکت: نیشابور، خیابان ایمان، ایمان 14 پلاک 163 ، کدپستی 93195XXXX3 4 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که مبلغ 000/000/1 ریال آن نقداً طی گواهی شماره 279 5/3/89 بانک سپه شعبه نیشابور میدان حافظ پرداخت گردیده است. 6 مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان و خانمها علی فسنقری، مهدی زرگرانی، مریم فسنقری، فایزه فسنقری و طاهره فسنقری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علی فسنقری به سمت رییس هییت مدیره، مریم فسنقری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهدی زرگرانی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و غیره رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت خواهد بود. 7 بازرسان شرکت: آقای جواد فسنقری به سمت بازرس اصلی و نرگس سالم به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 اساسنامه شر کت مشتمل بر 63 ماده و 14 تبصره مورد تصویب قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی