اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/03/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/03/04

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اسامی شرکت خدمات مکانیزاسیون سرچشمة سراب ( سهامی خاص) در مورخ 4/3/85 تحت شماره 596 در این اداره به ثبت رسید جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی یکی از جراید محلی چاپ می گردد. 1 موضوع شرکت: تهیه ادوات کشاورزی شامل، تراکتور، بیل، کمباین و سایر وسایل جانبی برای زراعت داشت و برداشت محصولات کشاورزی. 2 مرکز اصلی شرکت: فریدن بخش بویین میاندشت روستای آغچه. 3 سرمایه شرکت: کلاً به مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که سی و پنج درصد سرمایه شرکت نقداً به حساب 152 در بانک کشاورزی شعبه فریدن واریز گردید و مابقی نزد و اعضا تعهدی است. سهامداران عبارتند از: 1 حسین مردانی شصت سهم از یکصد سهم 2 محمدعلی مردانی ده سهم از یکصد سهم 3 پروین کریمی ده سهم از یکصد سهم 4 صفر مردانی ده سهم از یکصد سهم 5 علیرضا مردانی ده سهم از یکصد سهم. 4 مدت شرکت از تاریخ 4/3/85 به مدت نامحدود. 5 مدیران صاحب امضای مجاز: آقای حسین مردانی به سمت مدیر عامل ، عضو هییت مدیره آقای صفر مردانی به سمت رییس هییت مدیره محمدعلی مردانی به سمت نایب رییس و امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و سایر قراردادها و نامه های عادی اداری با امضای متفق مدیر عامل آقای حسین مردانی و رییس هییت مدیره آقای صفر مردانی و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 بازرسان آقای اسماعیل کریمی فرزند علی اصغر به سمت بازرس اصلی و آقای قاسم کریمی به سمت بازرس علی البدل انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک فریدن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی