اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1402

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/07/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/07/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/27:

باستناد به صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 20/10/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: افزایش سرمایه: با صدور بیست و یک سهم یک میلیون ریالی سهام شرکت به 42 سهم و سرمایه شرکت به چهل و دو میلیون ریال منقسم به چهل دو سهم برای هر یک از 21 سهامدار به مقدار دو سهم افزایش پیدا نمود که تمامی مبلغ افزایش یافته طبق 1584/3203 - 14/10/85 صندوق تعاون شعبه دامغان واریز گردید. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 9/7/85 تحت شماره 1402 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ مذکور از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کثیرالانتشار آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه و احداث مسکن برای اعضا و سایر فعالیتها طبق ماده سه اساسنامه مصوب 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: دامغان امیریه شهرداری امیریه 4 - سرمایه شرکت: مبلغ بیست و یک میلیون ریال منقسم به بیست و یک سهم یک میلیون ریالی با نام که تمامی آن طی گواهی شماره 978/2203 مورخه 21/6/85 صندوق تعاون دامغان پرداخت شد. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای محمود مولایی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای حسین نوروزی به سمت نایب رییس و آقای محمد تقی تیموری به سمت منشی هییت مدیره و ابوالفضل یادگاری عضو هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای محمد عوض آبادیان به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال منصوب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا رییس یا منشی هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیر عامل : وفق اساسنامه مصوب 8 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالمجید اسماعیلی امیرآبادی به عنوان بازرس اصلی و خانم سیده مطهره داودالموسوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال منصوب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دامغان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی