اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5335

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/03/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/3/84 تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید 1- مرکز شرکت از شهرکرد به اصفهان بهارستان فاز 2 بلوک 124 پلاک 742 انتقال یافت ماده 3 اساسنامه شرکت اصلاح گردید مسئول ثبت شرکتهای ثبت شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدماتی و لوله کشی گاز امیرحسین اصفهان ـ با مسیولیت محدود در تاریخ 17/3/1384 تحت شماره 5335 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/3/1384 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده لذا برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیر الانتشار قدس و محلی ارمغان آگهی میگردد. 1 - موضوع شرکت: لوله کشی گاز شهری و بین شهری ـ روستایی ـ صنعتی ـ پالایشگاهی ـ نصب علمک ـ اجرای تاسیسات فنی و خدمات گازرسانی. 2 - مدت شرکت : از تاریخ تشکیل بمدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: فرخشهر ـ خیابان 17 شهریور ـ بالاتر از چهارراه کیار 4 - سرمایه موسسه : مبلغ یک میلیون که تماماً نقدی از طرف شرکا به صندوق شرکت واریز و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت 5 - اسامی شرکا با موسسین : 1 - رجعبلی صادقی قهفرخی فرزند مشهدی عبدالصمد شماره شناسنامه 4173 2 - قلی صادقی قهفرخی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 116 3 - اسداله طالبی فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 70 6 - اولین مدیران شرکت : آقایان : اسداله طالبی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ قلی صادقی قهفرخی بسمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, بروات و قرادادها با امضا مدیرعامل و مهر شرکت شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای ثبث شهرکرد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی