اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 136

شناسه ملی: 10840015545

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 21 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/11:

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره هیجده اردکان پرورش مرغ گوشتی جانبازان به شماره ثبت 136 و شناسه ملی 108400XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ 01/08/1397 برابرتاییدیه به شماره 7169/21 مورخ 03/09/1397 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان اردکان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرارذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند:محمدحسین فلاح به کد ملی 448941XXXX وعباس فلاح به کد ملی 448973XXXX و جلیل فلاح یخدانی به کد ملی 448992XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وطاهره فلاح یخدانی به کد ملی 448975XXXX وطیبه فلاح یخدانی به کد ملی 448942XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره وافسر فلاح یخدانی به کد ملی 448969XXXX به سمت بازرس اصلی ومرضیه فلاح به کد ملی 448976XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوصورتهای مالی منتهی به سال 96 بتصویب رسید. ش 970911XXXX74410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/11:

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره هیجده اردکان پرورش مرغ گوشتی جانبازان به شماره ثبت 136 و شناسه ملی 108400XXXX5 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عباس فلاح به کد ملی 448973XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای جلیل فلاح یخدانی به کد ملی 448992XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمدحسین فلاح به کد ملی 448941XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره هریک برای مدت سه سال انتخاب شدندوحق امضاکلیه قراردادهاواسنادرسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقای محمدحسین فلاح مدیرعامل وآقای عباس فلاح رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره توام با امضای آقای جلیل فلاح یخدانی نایب رییس مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است ونامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بودومحل شرکت در واحد ثبتی اردکان به آدرس استان یزد،شهرستان اردکان،بخش مرکزی،دهستان محمدیه،روستا دامپروری سبحان، خیابان(سنتو)خیابان(مرغداری)طبقه همکف کدپستی 895314XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 970911XXXX42802 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/04:

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره هیجده اردکان پرورش مرغ گوشتی جانبازان به شماره ثبت 136 و شناسه ملی 108400XXXX5 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضا هییت مدیره به قرار ذیل بمدت سه سال انتخاب گردیدند:محمدحسین فلاح وعباس فلاح و جلیل فلاح یخدانی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وطاهره فلاح یخدانی وطیبه فلاح یخدانی به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره وافسر فلاح یخدانی بازرس اصلی ومرضیه فلاح یخدانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوسرمایه شرکت از مبلغ 1400000 ریال به مبلغ 440000000 ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش 940804XXXX37307 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/04:

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره هیجده اردکان پرورش مرغ گوشتی جانبازان به شماره ثبت 136 و شناسه ملی 108400XXXX5 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عباس فلاح به سمت رییس هییت مدیره وآقای جلیل فلاح یخدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای محمدحسین فلاح به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره انتخاب شدندوحق امضاکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضای آقای محمدحسین فلاح به سمت مدیرعامل وآقای عباس فلاح رییس هییت مدیره و در غیاب آقای عباس فلاح رییس هییت مدیره توام با امضای آقای جلیل فلاح یخدانی نایب رییس مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است ونامه ها با امضای مدیرعامل و در غیاب وی با امضای آقای عباس فلاح رییس هییت مدیره و مهرشرکت معتبر خواهد بود. ش 940804XXXX70325 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/16:

باستناد تاییدیه 208/21 مورخ 15/05/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردکان و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 14/05/92 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 با توجه به فوت آقای علی بمان فلاح یخدانی مدیر عامل و منشی هییت مدیره از آقای جلیل فلاح یخدانی عضو علی البدل هییت مدیره دعوت بعمل آمد و ترکیب هییت مدیره بدین شرح می باشد: آقای عباس فلاح یخدانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای جلیل فلاح یخدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین فلاح به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس توام با امضا نایب رییس و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 934360XXXX111409XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/10:

باستناد تاییدیه 596 ت مورخ 10/02/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان و بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 08/02/92 تصمیماتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 آقای عباس فلاح یخدانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد حسین فلاح یخدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی بمان فلاح یخدانی به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند 2 کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس توام با امضا نایب رییس و مهر شرکت و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیر عامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 934360XXXX111341XXXX رییس ثبت اسناد و املاک اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد تاییدیه 2684 مورخ 24/12/89 اداره تعاون اردکان و بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی نوبت اول و هییت مدیره مورخ 20/12/89 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/89 تغییراتی در شرکت فوق صورت گرفته که جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ آقایان عباس فلاح یخدانی و محمدحسین فلاح و علی بمان فلاح یخدانی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقای جلیل فلاح یخدانی به عنوان عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند همچنین از بین نامبردگان آقای عباس فلاح یخدانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدحسین فلاح به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی بمان فلاح یخدانی به عنوان منشی هییت مدیره انتخاب شدند. همچنین آقای علی بمان فلاح یخدانی به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید. 2 ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس توام با امضا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل و در غیاب وی با امضا رییس هییت مدیره و مهر شرت معتبر خواهد بود. 3 ـ آقایان مهدی صادقی یخدانی و سید جلیل فلاح یخدانی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 4 ـ اساسنامه جدید تعاونی مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره تصویب شد. ثبت اسناد اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد تاییدیه 22/3112/88 مورخ 26/12/88 اداره تعاون اردکان و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/88 آقای علی بمان فلاح یخدانی به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی جهت مابقی مدت تصدی هییت مدیره در سمت خود ابقا گردید. ثبت اردکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی