اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15377

شناسه ملی: 10200211423

تاریخ ثبت: 1382/12/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/12/17

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 19/1/91 که در تاریخ 27/1/91 به این اداره واصل گردیده، آقای بهنام اصفهلانی حکم آباد به کد ملی 137659XXXX کدپستی 515865XXXX آقای پرویز مهرآذر به کد ملی 137860XXXX و کدپستی 515768XXXX خانم سحر کرماجانی به کد ملی 325534XXXX و کدپستی 513865XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و خانم منصوره اسدی به کد ملی 325070XXXX و کدپستی 671464XXXX آقای محمود ناطقی به کد ملی 169954XXXX و کدپستی 516395XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای بهنام اصفهلانی حکم آباد بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای پرویز مهر آذر بسمت رییس هییت مدیره و خانم سحر کرماجانی بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چکها، سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/12/21:

خلاصه اظهارنامه واساسنامه شرکت بتن سازه پیوند( سهامی خاص) که در تاریخ 17/12/82 تحت شماره 15377 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 20/12/82 ازلحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت ابنیه و آبیاری و زهکشی 2 - مدت شرکت ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت تبریز شهرک باغمیشه میدان اطلس مجتمع اعتصامی بلوک هفت طبقه چهارتلفن ( 6699237 ) 4 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که ( 35 %) آن واریز و بقیه در تعهد سهامداران میباشد. 5 - اولین مدیران و دارندگان حق امضا : بهنام اصفهانی حکم آباد متفقا به سمت عضو و رییس هییت مدیره و مدیر عامل خانم سحرکرماجانی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی جاهد کوغمه به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک وسفته و بروات و قراردادهاو عقود اسلامی با امضا منفرد مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 6 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 7 - بازرس اصلی و علی البدل : محمدرضاصالحی بازرس اصلی و محمود ناطقی بازرس علی البدل . مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی