اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 397209

شناسه ملی: 10320476214

تاریخ ثبت: 1389/11/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: یوسف آباد ، خیابان 18 ، پلاک 18 ، واحد 15

کد پستی: 1431894313

تاریخ تاسیس: 1389/11/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/25:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس یوسف آباد، خیابان 18 ، پلاک 18 ، واحد 15 کدپستی 143189XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 1743612 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/11/1389 تحت شماره 397209 و شناسه ملی 103204XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/11/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی خرید و فروش و نصب تجهیزات سخت افزاری و کامپیوتر. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ جمهوری خ یاسری کوی صادقی پ 8 کدپستی 445456XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم مرضیه نامدار به شماره ملی 004947XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای آرش پور محمدیان به شماره ملی 007000XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای آرش پورمحمدیان به شماره ملی 007000XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا آرش پورمحمدیان همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی