اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4567

شناسه ملی: 10400022179

تاریخ ثبت: 1392/04/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/04/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/29:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/29:

شرکت فوق در تاریخ 29/04/1392 شماره ثبت 4567 و شناسه ملی 104000XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 29/04/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اتفاقیه آگهی می شود. 1 ) موضوع شرکت: تولید و پرورش گیاهان دارویی و تولید گلاب با اخذ مجوزهای مربوطه 2 ) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ) مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان شمالی شهر بجنورد خیابان معراج معراج 11 درب دوم سمت راست کدپستی شرکت: 941889XXXX 4 ) سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به دویست سهم 000/50 ریالی که تعداد دویست سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3900/394 مورخ 06/03/1392 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بجنورد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ) اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای ناصر لنگری به سمت رییس هییت مدیره 2 5 خانم صفورا منیری مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 5 خانم اکرم دریادل به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 5 آقای قربان دریادل به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 5 آقای قربان دریادل به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ) دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضا قربان دریادل ( مدیر عامل ) و صفورا منیری (نایب رییس) بهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری امضا منفرد قربان دریادل ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ) اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 ) بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای موسی عمرانی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای خسرو منیری مقدم به عنوان بازرس علی البدل ش 276790XXXX110128XXXX رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی