اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 47043

شناسه ملی: 10380634282

تاریخ ثبت: 1391/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/11/14

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد خیابان بهار بین چهارراه لشگر و چهارراه بیسیم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمدزوبین کد ملی 094361XXXX آقای محسن زوبین کد ملی 093236XXXX خانم راضیه شیرزاد عیدگاهی کد ملی 093837XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای عبدالرضا طیبی به کد ملی 093315XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای امیرمحمدسیار کد ملی 094592XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 961020XXXX88225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد زوبین به کد ملی 094361XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم راضیه شیرزاد عیدگاهی به کد ملی 093837XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محسن زوبین به کد ملی 093236XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیده اند.و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضا مشترک احمد زوبین (رییس هییت مدیره) و محسن زوبین (مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961020XXXX15197 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد زوبین کد ملی 094361XXXX ـ آقای محسن زوبین کد ملی 093236XXXX ـ خانم راضیه شیرزادعیدگاهی کد ملی 093837XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ بازرس اصلی: آقای عبدالرضا طیبی کد ملی 093315XXXX ـ بازرس علی البدل: آقای امیرمحمد سیار کد ملی 094592XXXX برای مدت یکسال مالی تعیین شدند ـ روزنامه شهرآرا جهت درج آگهی و دعوت نامه های شرکت تعیین شدند ش 940824XXXX67236 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد زوبین به کد ملی 094361XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم راضیه شیرزاد عیدگاهی به کد ملی 093837XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محسن زوبین به کد ملی 093236XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گرذیده اند. ـ کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا مشترک احمد زوبین (رییس هییت مدیره) و محسن زوبین (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940824XXXX61736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/14:

شرکت فوق در تاریخ 14/11/91 تحت شماره 47043 و شناسه ملی 103806XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/11/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار شهرآرا آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: تهیه و ساخت خرید و فروش واردات و صادرات انواع فرآورده های آلومنیومی و سایر فلزات و محصولات یو پی وی سی و ماشین آلات اعطای نمایندگی و انجام عملیات تولیدی و صنعتی و بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انجام خدمات بازرگانی واردات و صادرات. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد خیابان بهار بین چهارراه لشگر و چهارراه بیسیم پلاک 236 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 133/179 مورخ 14/8/91 نزد بانک سینا شعبه 15 خرداد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای احمد زوبین به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم راضیه شیرزادعیدگاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محسن زوبین به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محسن زوبین به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارت مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای عبدالرضا طیبی به عنوان بازرس اصلی. 2 8 آقای امیرمحمد سیار به عنوان بازرس علی البدل. ش 1637137 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی