اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9541

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/05/21:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/5/92 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف افراد زیر به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقایان یدالله باقری مهکی، رضا فرهادی، فاطمه فرهادی ب علی محمد محمدی، مجتبی فلاحی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/5/92 یدالله باقری مهکی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره، رضا فرهادی به سمت نایب رییس هییت مدیره، فاطمه فرهادی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند، مقرر گردید کلیه اسناد، اوراق بهادار، تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و نیز مکاتبات عادی و اداری باامضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 637070XXXX113011XXXX مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 11/7/83 شرکت مزبور که در تاریخ 14/7/83 واصل گردیده: 1 - آقای یحیی فلاحی بازرس اصلی و خانم سهیلا اعظمی بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 - اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. آقای یداله خ باقری- محمد باباخانی- فاطمه فرهادی. 4 - ضمناً شماره ثبت 9541 به شرکت فوق ارجاعی از قصر شیرین تعلق دارد. 5 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/7/83 آقایان یداله باقری مدیر عامل و رییس هییت مدیره و محمد باباخانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم فاطمه فرهادی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی