اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 207460

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/28:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 25/1/87 شرکت مزبور که در تاریخ 22/2/87 واصل گردید: خانم زهرا حاج نصیری به سمت بازرس اصلی و آقای سیدپیروز هویدامرعشی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان سعید کاویانی و حسین سرپولکی و خانم سوسن علیزاده و مرکز شرکت به تهران خ فرجام پلاک 189 تغییر یافت و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی