اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1456

شناسه ملی: 10340049738

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/09/25:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه خدمات پذیرایی ـ تهیه و طبخ و تو زیع غذا ـ برگزاری جشنها میهمانیها ـ سرویس دهی به کلیه ارگانهای دولتی و خصوصی ـ شرکت در مناقصه های دولتی و غیردولتی ـ مبادرت به کلیه فعالیتهای مجاز در حدود موضوع شرکت. انجام امور خدمات از قبیل طبخ و سرویس دهی غذا به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی ـ ارایه سرویس ایاب و ذهاب درون شهری و ایجاد فضای سبز شهری ـ گل کاری چمن آرایی اماکن عمومی و خصوصی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی. ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد و انجام مفاد موضوع شرکت مستلزم کسب مجوز از مراجع ذیربط می باشد. ش 970302XXXX52473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 03/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه همتیار نقنه ای به کد ملی 465066XXXX و آقای حمید تربتی به کد ملی 465022XXXX و آقای سید مهدی تربتی به کد ملی 465041XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای سید حسین تربتی به کد ملی 465057XXXX و مجید همتیار نقنه به کد ملی 465075XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی شرکت تعیین گردیدند.. ش 960817XXXX70744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه همتیار نقنه ای به کد ملی 465066XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای سید حمید تربتی به کد ملی 465022XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سید مهدی تربتی به کد ملی 465041XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960817XXXX48290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/11:

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده، عادی و هییت مدیره مورخ 25/09/1392 تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمد. 1 آقای مهدی تربتی با پرداخت 000/100 ریال به صندوق شرکت در لیست شرکا قرار گرفت و لذا سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/100/1 ریال افزایش یافت و لذا ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع حقوقی شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 3 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تدوین و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 4 خانم فاطمه همتیار نقنه ای کد ملی 465066XXXX و آقایان حمید تربتی کد ملی 465022XXXX و مهدی تربتی کد ملی 465041XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که خانم فاطمه همتیار نقنه ای به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان حمید تربتی به سمت رییس هییت مدیره و مهدی تربتی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار، قراردادها، چکها، سفته ها، بروات، اسناد تعهدآور، مکاتبات عادی و اداری و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 5 آقایان مجید همتیار نقنه کد ملی 465075XXXX به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سنایی زاده کد ملی 167139XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 6 روزنامه محلی هم اندیشان و کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید. ش 234510XXXX780028XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی