اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 483991

شناسه ملی: 14005468486

تاریخ ثبت: 1394/09/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله جمهوری خیابان 12 فروردین خیابان دکتر مرتضی لبافی نژاد پلاک 175 طبقه همکف

کد پستی: 1314964811

تاریخ تاسیس: 1394/09/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/23:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا کمالی شماره ملی: 372007XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هیت مدیره ـ آقای سهیل رجبی واجارگاه به شماره ملی: 269166XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ خانم مریم محمدی به شماره ملی: 032045XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند..امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه یکی از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای مجید علیزاده به شماره ملی 001354XXXX سمت بازرس اصلی و خانم ام اکلثوم عباس دوست به شماره ملی 006892XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 970502XXXX17264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جمهوری ـ خیابان 12 فروردین ـ خیابان دکتر مرتضی لبافی نژاد ـ پلاک 175 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 131496XXXX تغییریافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پ 970431XXXX11418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، مجیدیه، خیابان شهید محمد حاجی پور، جنب بزرگراه رسالت، پلاک 1130 کدپستی 163189XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950121XXXX85318 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسین مشاور بهین شهر آیین پارس درتاریخ 23/09/1394 به شماره ثبت 483991 به شناسه ملی 140054XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:ارایه خدمات تحقیقاتی، آموزشی، مشاوره ای، طراحی، نظارت واجرای کلیه کارهای مربوط به امورمهندسی، درزمینه های معماری، شهرسازی، طراحی شهری، توانمندسازی، و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و بافت های فرسوده منابع محیطی و زیست محیطی، راه، ابنیه، تاسیسات و تجهیزات شهری سیویل و نقشه برداری، همچنین انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، اعم از داخلی و خارجی که به نحوی با موضوعات یادشده در موارد فوق الذکر ارتباط داشته باشدو مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود برگزاری و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، شرکت درکلیه مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، افتتاح انواع حسابهای مختلف و اخذ ضمانتنامه های بانکی و اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی (در صورت لزوم انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای قانونی) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان انقلاب خیابان 12 فروردین خیابان لبافی نژاد غربی پلاک 175 واحد 3 کد پ 131496XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال منقسم به 10000 سهم 10000 ریالی که تعداد 10000 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 197/285/94 مورخ 6/8/94 نزد بانک آینده شعبه کارگر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سهیل رجبی واجارگاه به سمت رییس هییت مدیره به کدم 269166XXXX ومجتبی خانیان به سمت عضو هییت مدیره به کدم 387573XXXX وعلیرضا کمالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به کدم 372007XXXX به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شیدا سلیمان دهکردی به شماره ملی 462339XXXX به عنوان بازرس اصلی و یاسر رحیمی دره باغ به شماره ملی 372006XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال تعیین گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940923XXXX56890 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی