اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 18633

شناسه ملی: 14004574931

تاریخ ثبت: 1393/09/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

آدرس: کرمانشاه 22 بهمن خیابان نوبهار ، کوچه 111 ، پلاک 10 ، واحد 9 ،

کد پستی: 6714666131

تاریخ تاسیس: 1393/09/06

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/06:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شرکت بعلت عدم فعالیت اقتصادی منحل گردید و آقای محمد طاهر دزفولیان به شماره ملی 325833XXXX به عنوان مدیر تصفیه برای مدت 6 ماه انتخاب شدند. آدرس محل و مدیر تصفیه: کرمانشاه 22 بهمن نوبهار کوچه 111 پلاک 10 واحد 7 کدپستی: 66131 ـ 67146 ش 950625XXXX77501 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره عبارتند ازآقایان؛ محمدطاهر دزفولیان ( کد ملی: 325833XXXX )، سامی نجفی ( کد ملی: 077988XXXX )، کیومرث شهبازی ( کد ملی: 494916XXXX )،که همگی برای مدت 2 سال انتخاب شدند ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت ؛ خانم ناهید بلورچی ( کد ملی 325656XXXX ) به سمت بازرس اصلی، خانم شهناز درگاهی فدایی کد ملی 325123XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 940517XXXX84529 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) 1 ـ آقای سامی نجفی ( کد ملی: 077988XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای کیومرث شهبازی ( کد ملی: 494916XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای محمدطاهر دزفولیان ( کد ملی: 325833XXXX ) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره،که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب)کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک،سفته، بروات،قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 940517XXXX99871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدطاهر دزفولیان ( کد ملی: 325833XXXX )، عرفان کرمپور ( کد ملی: 325848XXXX )، کیومرث شهبازی ( کد ملی: 494916XXXX )، به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - خانم ناهید بلورچی با کد ملی 325656XXXX به سمت بازرس اصلی، خانم زهرا صاعدی با کد ملی 325659XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی دیگر انتخاب شدند. ش 940413XXXX67665 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس کرمانشاه ـ 22 بهمن ـ خیابان نوبهار، کوچه 111 ، پلاک 10 ، واحد 9 ، کدپستی 671466XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940413XXXX92217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عرفان کرمپور ( کد ملی: 325848XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره و آقای کیومرث شهبازی ( کد ملی: 494916XXXX ) به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدطاهر دزفولیان ( کد ملی: 325833XXXX ) به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، که همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 940413XXXX42383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/06:

تاسیس شرکت سهامی خاص پایا سازه کارینا گستر درتاریخ 06/09/1393 به شماره ثبت 18633 به شناسه ملی 140045XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ انجام کلیه امور عمرانی در زمینه ساخت و اجرای کلیه سازه ها واحدهای مسکونی اداری و تجاری دولتی و غیردولتی.انجام کلیه خدمات اجرایی ساختمان، ساخت انواع اسکلتهای فلزی و بتنی، خاکریزی و خاکبرداری،ساخت راه و باند، زیر سازی و روسازی راه،پل سازی،بلوکاژ و سنگفرش معابر،نقشه کشی، ساخت و اجرای انواع خطوط انتقال آب و فاضلاب و بندهای انحرافی و تسطیح اراضی و زهکشی.سازه فلزی سنگین، ساخت کلیه تاسیسات شهری و روستایی. شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات کارخانجات،عملیات لوله کشی صنعتی، رفع نشتی از خطوط تحت فشار با روش تزریق کامپاند، تامین قطعات یدکی و مصرفی کارخانجات صنعتی و تولیدی، تعمیر و نصب موتورخانه، انجام عملیات تعمیراتی، جوشکاری صنعتی، تعمیر انواع شیرآلات صنعتی و تعویض قطعات آنها، انجام تعمیرات اساسی واحدهای صنعتی،طراحی و محاسبات و اجرا سیستمهای حرارتی و برودتی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کرمانشاه فرهنگیان فاز 1 خیابان فرهمند کوی سرو 10 پلاک 13 کدپستی 671473XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 816 مورخ 10/8/93 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای عزیز رحمانی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 494903XXXX . خانم شوکت رحمانی به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 336980XXXX .خانم شرمین رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 373255XXXX به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: به مدت یکسال انتخاب گردیدند. آقای مسعود زنگنه به شماره ملی 325589XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای علیرضا اسدزاده به شماره ملی 325884XXXX به عنوان بازرس علی البدل. ش 930906XXXX30620 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی