اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 428870

شناسه ملی: 14002839050

تاریخ ثبت: 1391/07/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران دانشگاه تهران خیابان انقلاب اسلامی خیابان قدس پلاک 3 ساختمان آناتول فرانس طبقه چهارم واحد 19

کد پستی: 1417813183

تاریخ تاسیس: 1391/07/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/03:

5,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/02:

7,495,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/12:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/07/11:

100,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فاطمه ترکیان ولاشانی بشماره ملی 114247XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از شرکا و خارج از اعضای هییت مدیره) کیانا ظهرابی بشماره ملی 037135XXXX بسمت رییس هییت مدیره بهاره ظهرابی بشماره ملی 037067XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" همراه با مهرشرکت معتبر است. و نیز کلیه اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 980602XXXX81531 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 14 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: "حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقا" همراه با مهرشرکت معتبر است. و نیز کلیه اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است". پ 980602XXXX59805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری باامضای رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 971222XXXX65572 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا ظهرابی به کد ملی 038378XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ( خارج از شرکا ) و منصور باقری به کد ملی 038187XXXX به سمت رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 971222XXXX73782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم کیانا ظهرابی بشماره ملی: 037135XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/495/2 ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. خانم بهاره ظهرابی بشماره ملی: 037067XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/495/2 ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/990/9 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام بشرح زیر می باشد: خانم فتانه تراب پرهیز کد ملی 272017XXXX دارای 000/000/495/2 ریال سهم الشرکه خانم زهرا ظهرابی کد ملی 038378XXXX دارای 000/000/495/2 ریال سهم الشرکه خانم فیروزه فروزند کد ملی 229537XXXX دارای 000/000/10 ریال سهم الشرکه خانم کیانا ظهرابی دارای 000/000/495/2 ریال سهم الشرکه خانم بهاره ظهرابی دارای 000/000/495/2 ریال سهم الشرکه پ 971123XXXX51832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره مرکب از 2 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. خانم فتانه تراب پرهیز کد ملی 272017XXXX با دریافت مبلغ 000/000/495/2 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید خانم زهرا ظهرابی کد ملی 038378XXXX با دریافت مبلغ 000/000/495/2 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/990/9 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام بشرح زیر می باشد: خانم کیانا ظهرابی بشماره ملی: 037135XXXX دارای 000/000/495/2 ریال سهم الشرکه خانم بهاره ظهرابی بشماره ملی: 037067XXXX دارای 000/000/495/2 ریال سهم الشرکه خانم فیروزه فروزند کد ملی 229537XXXX دارای 000/000/10 ریال سهم الشرکه ت پ 971123XXXX04128 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم زهرا ظهرابی به شماره ملی 038378XXXX با پرداخت مبلغ 2495XXXX00 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 7495XXXX00 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام بشرح زیر می باشد: فتانه تراب پرهیز به شماره ملی 272017XXXX دارای مبلغ 2495XXXX00 ریال فرشته رسولی کهکی به شماره ملی 038361XXXX دارای مبلغ 2495XXXX00 ریال زهرا ظهرابی به شماره ملی 038378XXXX دارای مبلغ 2495XXXX00 ریال فیروزه فروزند به شماره ملی دارای 229537XXXX مبلغ 10000000 ریال پ 970320XXXX21390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم زهرا ظهرابی بشماره ملی 038378XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم فتانه تراب پرهیز بشماره ملی 272017XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسین ظهرابی بشماره ملی 426964XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای نایب رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 970319XXXX85309 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ فرشته رسولی کهکی به شماره ملی 038361XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 7495XXXX00 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام بشرح زیر می باشد: فتانه تراب پرهیز به شماره ملی 272017XXXX دارای مبلغ 2495XXXX00 ریال زهرا ظهرابی به شماره ملی 038378XXXX دارای مبلغ 2495XXXX00 ریال فیروزه فروزند به شماره ملی دارای 229537XXXX مبلغ 10000000 ریال پ 970319XXXX30600 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فتانه تراب پرهیز به شماره ملی 272017XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/450/2 ریال بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/000/45 ریال به مبلغ 000/000/495/2 ریال افزایش داد. خانم فرشته رسولی کهکی به شماره ملی 038361XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/450/2 ریال بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/000/45 ریال به مبلغ 000/000/495/2 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 100 . 000 . 000 ریال به مبلغ 000/000/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. خانم فتانه تراب پرهیز به شماره ملی 272017XXXX دارای 000/000/495/2 ریال سهم الشرکه خانم فرشته رسولی کهکی به شماره ملی 038361XXXX دارای 000/000/495/2 ریال سهم الشرکه خانم فیروزه فروزند به شماره ملی 229537XXXX دارای 000/000/10 ریال سهم الشرکه پ 961223XXXX67683 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ دانشگاه تهران ـ خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان قدس ـ پلاک 3 ـ ساختمان آناتول فرانس ـ طبقه چهارم ـ واحد 19 ـ کدپستی 141781XXXX تغییریافت. پ 960921XXXX71965 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده 14 اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای نایب رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهرشرکت معتبر است. و نیز کلیه اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 960431XXXX47289 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا ظهرابی بشماره ملی 038378XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از شرکا و خارج از اعضای هییت مدیره) خانم فتانه تراب پرهیز بشماره ملی 272017XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم فرشته رسولی کهکی بشماره ملی 038361XXXX بسمت عضو هییت مدیره و آقای حسین ظهرابی بشماره ملی 426964XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای نایب رییس هییت مدیره منفردا" همراه با مهرشرکت معتبر است. و نیز کلیه اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 960431XXXX46648 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/19:

شرکت فوق در تاریخ 11/7/1391 تحت شماره 428870 و شناسه ملی 140028XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/7/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: 1 واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص انواع پروتزها و تجهیزات پزشکی، ایمپلنت و بریس های ارتوپدیک و جراحی مغز و اعصاب و ستون مهره ها و ست های معاینه پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی مجاز و تولید کلیه لوازم و تجهیزات پزشکی، آرایشی، بهداشتی، دارویی، شیمیایی، سرمایه گذاری و جلب سرمایه خارجی در جهت تاسیس و راه اندازی مراکز فوق الذکر، خدمات پذیرش و انجام اقدامات تخصصی در راستای موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، انجام هرگونه اقدام در جهت دریافت و انتقال دانش فنی و طراحی، مشاوره و انجام مدیریت و پیمان مدیریت در امور مربوط به توان سنجی و ارتقا سطح کارکردها، اخذ و اعطای نمایندگیهای داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 تهران خ امیرآباد شمالی کوچه شهید اکبری جنب پمپ بنزین پلاک 12 جدید طبقه دوم واحد 3 کدپستی 141463XXXX شعبه ندارد. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 فیروزه فروزند به شماره ملی 229537XXXX عضو اصلی به سمت مدیر عامل . 2 5 فتانه تراب پرهیز به شماره ملی 272017XXXX عضو اصلی به سمت رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: 1 6 حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نیز کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی