اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2

شناسه ملی: 10860433411

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

آدرس: استان خراسان رضوی ، شهرستان چناران ، بخش مرکزی ، شهر چناران ، پشت جاده سنتو ، خیابان شهیدبهشتی ، خیابان امام رضا ، پلاک 0 ، طبقه همکف به

کد پستی: 9361946896

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/28:

به استناد نامه 8777 مورخ 20/12/96 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چناران و باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوی، شهرستان چناران، بخش مرکزی، شهر چناران، پشت جاده سنتو، خیابان شهیدبهشتی، خیابان امام رضا، پلاک 0 ، طبقه همکف به کدپستی 936194XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 961228XXXX04360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1396 و برابر نامه شماره 7365 مورخ 20/10/1396 اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان چناران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن هاتفی به شماره ملی 522935XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسن جهانی به شماره ملی 522830XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسن محمدی به شماره ملی 522945XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای غلامرضا براتی به شماره ملی 522952XXXX به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره تا تاریخ 14/04/1399 انتخاب گردیدند وکلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک،سفته و برات و اوراق بهادار با امضا آقای غلامرضا براتی(مدیرعامل) و آقای محسن هاتفی (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای غلامرضا براتی(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 961107XXXX79670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1396 ونامه شماره 3859 مورخ 5/6/96 اداره تعاون کاررفاه اجتماعی شهرستان چناران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین احسانی شیرین سو به شماره ملی 522955XXXX به سمت رییس هییت مدیره - آقای حسن جهانی به شماره ملی 522830XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای حسن محمدی به شماره ملی 522945XXXX به سمت منشی هییت مدیره - آقای محسن هاتفی به شماره ملی 522935XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره - آقای غلامرضا براتی به شماره ملی 522952XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل(غلامرضا براتی )و رییس هییت مدیره(حسین احسانی شیرین سو)و مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960615XXXX52169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/04/1396 و نامه شماره 3860 مورخ 5/6/96 اداره تعاون کاررفاه اجتماعی شهرستان چناران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن جهانی به کد ملی 522830XXXX و غلامرضا براتی به کد ملی 522952XXXX و حسن محمدی به کد ملی 522945XXXX و حسین احسانی شیرین سو به کد ملی 522955XXXX و محسن هاتفی به کد ملی 522935XXXX به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و مسلم خداداد پور به کد ملی 522911XXXX و مهدی شیر نژاد به کد ملی 093885XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.آقای اسفندیار دلیلی پس حصار به شماره ملی 087053XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر شاهی به کد ملی 522853XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -صورت های مالی سال 95 مورد تصویب قرار گرفت. ش 960615XXXX51989 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/09/1395 و نامه شماره 5216 مورخ 9/9/1395 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان چناران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی عباسیان به شماره ملی 094697XXXX به سمت مدیرعامل تا تاریخ 17/01/1397 (پایان تصدی هییت مدیره) انتخاب گردید..کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضا آقای مجتبی عباسیان (مدیرعامل) و حسین بابایی یا حسن جهانی و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مجتبی عباسیان (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950923XXXX02341 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی تاکسیرانی چناران وحومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 2 و شناسه ملی 108604XXXX1 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/01/1394 ونامه شماره 1054/24 مورخ 07/06/1394 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان چناران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای غلامرضا براتی به شماره ملی 522952XXXX -آقای حسن جهانی به شماره ملی 522830XXXX -آقای حسن ابراهیمی به شماره ملی 522955XXXX -آقای احمد بهادر به شماره ملی 087051XXXX آقای حسین بابایی به شماره ملی 087040XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره وآقای حسین احسانی شیرین سو به شماره ملی 522955XXXX آقای سعید غلامی به شماره ملی 522931XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند - 2 آقای اسفندیار دلیلی پس حصار به سمت بازرس اصلی وآقای مجتبی عباسیان به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/26:

آگهی تغییرات شرکت شرکت تعاونی تاکسیرانی چناران وحومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 2 و شناسه ملی 108604XXXX1 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/01/1394 نامه شماره 1054/24 مورخ 07/06/1394 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان چناران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -آقای حسین بابایی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن جهانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسن ابراهیمی به سمت منشی هییت مدیره و آقایان غلامرضا براتی و احمد بهادر به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای غلامرضا براتی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب شدند - 2 چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای غلامرضا براتی (مدیر عامل) و آقای حسین بابایی (رییس هییت مدیره )یا حسن جهانی (نایب رییس هییت مدیره ) و مهر شرکت معتبرخواهد بود.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/09/1391 و صورت جلسه , هییت مدیره مورخه 18/09/1391 که در چناران ـ بلوار بهشتی 8 , بیست متری دوم پلاک 88 به کدپستی 936168XXXX تشکیل شده و طی نامه شماره 7429/2 مورخ 4/10/91 به تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی چناران رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده. ضمن تصویب صورت های مالی 1390 و تصویب بودجه پیشنهادی سال 91 آقایان محمد ابراهیم عابدی بشماره ملی 522825XXXX سعید غلامی بشماره ملی 522931XXXX علیرضا مرادخواه بشماره ملی 522846XXXX حسین احسانی شیرین سو بشماره ملی 522955XXXX حسن ابراهیمی بشماره ملی 522955XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره آقای غلامرضا براتی بشماره ملی 522952XXXX و اصغر غیرتمند بشماره ملی 635870XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقایان اسفندیار دلیلی بشماره ملی 087053XXXX و احمد احمدی قزلحصار بشماره ملی 522831XXXX بترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد که در نتیجه محمد ابراهیم عابدی به عنوان رییس هییت مدیره و سعید غلامی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و حسین احسانی شیرین سو به عنوان منشی هییت مدیره و آقای محمد مهدی عصمتی بشماره ملی 522932XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با نایب رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس ثبت اسناد و املاک چناران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی