اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 359201

شناسه ملی: 10104071336

تاریخ ثبت: 1388/07/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1571836781

آدرس: شهر تهران خ بهار جنوبی بالاتر از چهار راه سمیه ساختمان 102 ط 3 واحد 10

تاریخ تاسیس: 1388/07/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/08/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/7/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ بهار جنوبی بالاتر از چهار راه سمیه ساختمان 102 ط 3 واحد 10 کدپستی 157183XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 17/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/7/1388 تحت شماره 359201 و شناسه ملی 101040XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/7/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش هرنوع کالای مجاز بازرگانی و ملزومات مجاز شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و بخش خصوصی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی اعتباری و اخذ و ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران پاسداران ک بوستان پ 19 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای محمد نادری منش به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای بهروز رهبری فرد به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای مهدی اکبراف به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای رضا ابوالقاسم به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای رضا ابوالقاسم به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نیز اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی