اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 372

شناسه ملی: 14004483340

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 4844157453

آدرس: مازندران شهر سورک سورک بلوار امام رضا بلوار آزادگان پلاک 0 محمد شجاعی طبقه همکف

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امه کلثوم دیندار کلایی 499986XXXX ـ محبوبه باکری پاشاکلایی 209235XXXX ـ فرحناز عمرانی پرایی 181725XXXX ـ 2 بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: زهرا بختیاری فر به کد ملی 209366XXXX به سمت بازرس اصلی و حوریه عباسی به کد ملی 499015XXXX به سمت بازرس علی البدل. ش 980707XXXX40696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: امه کلثوم دیندار کلایی با کد ملی 499986XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ـ محبوبه باکری پاشاکلایی با کد ملی 209235XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ فرحناز عمرانی پرایی با کد ملی 181725XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره. ـ 2 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قرارداد ها و عقو د اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل خانم امه کلثوم دیندار کلایی با حفظ سمت (رییس هییت مدیره) به همراه امضا خانم محبوبه باکری پاشاکلایی با سمت (نایب رییس هییت مدیره) و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل خانم امه کلثوم دیندار کلایی با حفظ سمت (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980707XXXX05365 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1398 برابر تاییدیه شماره 4615/02/82 مورخ 16/05/1398 بانک کشاورزی -مدیریت شعب بانک دراستان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره تاتاریخ 21/04/1400 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امه کلثوم دیندار کلایی به کد ملی 499986XXXX محبوبه باکری پاشاکلایی به کد ملی 209235XXXX زهرا بختیاری فر به کد ملی 209366XXXX - 2 حوریه عباسی به کد ملی 499015XXXX به سمت بازرس اصلی، سکینه بختیار به کد ملی 209269XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 980523XXXX55650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1398 بانک کشاورزی -مدیریت بانک استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 . خانم امه کلثوم دیندار کلایی با کد ملی 499986XXXX به سمت رییس هییت مدیره ومدیرعامل 2 . خانم محبوبه باکری پاشاکلایی با کد ملی 209235XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 . خانم زهرا بختیاری فر با کد ملی 209366XXXX به سمت عضواصلی هییت مدیره افراد فوق برای مدت دو سال تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک،سفته،برات، قرارداد ها و عقو د اسلامی با امضا ثابت مدیر عامل خانم امه کلثوم دیندار کلایی با حفظ سمت(رییس هییت مدیره) به همراه امضا خانم محبوبه باکری پاشاکلایی با سمت(نایب رییس هییت مدیره) و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل خانم امه کلثوم دیندار کلایی با حفظ سمت(رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 980523XXXX21492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/22:

آگهی تغییرات شرکت فلاحت گستر مازندران سهامی خاص به شماره ثبت 372 و شناسه ملی 140044XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: فرحناز عمرانی پرایی شماره ملی 181725XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل-امه کلثوم دیندارکلایی شماره ملی 499986XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره-محبوبه باکری پاشاکلایی به شماره ملی 209235XXXX به سمت عضو هییت مدیره. - 2 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بانکی (چکها،سفته،بروات) وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضا مشترک رییس هییت مدیره ومدیرعامل (فرحناز عمرانی پرایی ) ونایب رییس هییت مدیره (امه کلثوم دیندارکلایی ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وسایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مدیرعامل (فرحنازعمرانی پرایی ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رونوشت به:مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران بازگشت به شماره 3500/02/72 مورخ 19/9/1397

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/22:

آگهی تغییرات شرکت فلاحت گستر مازندران سهامی خاص به شماره ثبت 372 و شناسه ملی 140044XXXX0 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1 سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: فرحناز عمرانی پرایی شماره ملی 181725XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل-امه کلثوم دیندارکلایی شماره ملی 499986XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره-محبوبه باکری پاشاکلایی به شماره ملی 209235XXXX به سمت عضو هییت مدیره. - 2 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بانکی (چکها،سفته،بروات) وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و قراردادها با امضا مشترک رییس هییت مدیره ومدیرعامل (فرحناز عمرانی پرایی ) ونایب رییس هییت مدیره (امه کلثوم دیندارکلایی ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وسایر نامه های عادی و اداری با امضا منفرد رییس هییت مدیره و مدیرعامل (فرحنازعمرانی پرایی ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رونوشت به:مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران بازگشت به شماره 3500/02/72 مورخ 19/9/1397

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: فرحناز عمرانی پرایی به شماره ملی 181725XXXX -امه کلثوم دیندارکلایی به شماره ملی 499986XXXX -محبوبه باکری پاشاکلایی به شماره ملی 209235XXXX - 2 بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی به قرار ذیل تعیین گردیدند: حسین زارع کردخیلی به شماره ملی 209285XXXX به سمت بازرس اصلی و زهرا بختیاری فر به شماره ملی 209366XXXX به سمت بازرس علی البدل. - 3 روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت درج آگهی های داخل شرکت تعییم گردید. ش 970922XXXX42768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/22:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردید: فرحناز عمرانی پرائی شماره ملی181725XXXX به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل-امه کلثوم دیندارکلائی شماره ملی499986XXXX به سمت نایب رئیس هیئت مدیره-محبوبه باکری پاشاکلائی به شماره ملی 209235XXXX به سمت عضو هیئت مدیره. -2دارندگان حق امضا: کلیه اسناد بانکی(چکها،سفته،بروات) وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل(فرحناز عمرانی پرائی)ونایب رئیس هیئت مدیره(امه کلثوم دیندارکلائی)همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وسایر نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل(فرحنازعمرانی پرائی)همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش970922XXXX08475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/05/1396 و مجوز شماره 1477/02/62 مورخ 01/06/1396 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 08/05/1398 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی محمد فلاح به شماره ملی 209196XXXX و خانم فرحناز عمرانی پرایی به شماره ملی 181725XXXX و خانم امه کلثوم دیندارکلایی به شماره ملی 499986XXXX تا تاریخ 08/05/1398 . - 2 آقای حسین زارع کردخیلی به شماره ملی 209285XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا بختیاری فر به شماره ملی 209366XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - 3 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 960620XXXX68538 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1396 و مجوز شماره 1477/02/62 مورخ 01/06/1396 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 08/05/1398 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی محمد فلاح به شماره ملی 209196XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فرحناز عمرانی پرایی به شماره ملی 181725XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم امه کلثوم دیندارکلایی به شماره ملی 499986XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم فرحناز عمرانی پرایی به شماره ملی 181725XXXX به سمت مدیرعامل. - 2 کلیه اسناد بانکی (چکها، سفته، بروات) وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضای مشترک خانم فرحناز عمرانی پرایی (نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل) و خانم امه کلثوم دیندارکلایی (عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای منفرد خانم فرحناز عمرانی پرایی (نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960620XXXX03558 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/05/1396 و مجوز شماره 1477/02/62 مورخ 01/06/1396 مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان مازندران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- 1 محل شرکت در واحد ثبتی میاندورود به آدرس مازندران شهر سورک سورک بلوار امام رضا بلوار آزادگان پلاک 0 محمد شجاعی طبقه همکف کدپستی 484415XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960620XXXX66168 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی تاسیس صادره شماره 019/93/3068 تاریخ: 3/8/93 پیوست: 1576552 رونوشت آگهی تاسیس شرکت فلاحت گستر مازندران (سهامی خاص) خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فلاحت گستر مازندران (سهامی خاص) در تاریخ 30/7/1393 تحت شماره ثبت 372 و شناسه ملی 140044XXXX0 این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/7/1393 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده که برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود 1 ـ موضوع شرکت:عبارت است از اخذ نمایندگی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عرضه خدمات بیمه ای کشاورزی با رعایت قانون تاسیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی آیین نامه ها و دستور العمل هاو مفاد قرارداد کارگزاری بیمه ـ 2 مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نا محدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: مازندران ـ میاندرود ـ سورک ـ خیابان ولیعصر خیابان دانش کد پستی: 66955 4 ـ 8441 4 ـ سرمایه شرکت:سرمایه نقدی شرکت مبلغ بیست و چهار میلیون ریال منقسم به یکصد و بیست سهم با نام دویست هزار ریالی که مبلغ هشت میلیون و چهار صد هزار ریال طی گواهی شماره 171/1970 مورخ 9/5/1392 بانک کشاورزی شعبه سورک و به شماره حساب 668682541 به نام شرکت مذکور واریز گردید و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد.که آقای علی محمد فلاح با 48 سهم و خانم فرحناز عمرانی پرایی با 30 سهم و خانم امه کلثوم دیندار کلایی با 30 سهم و آقای حسین زارع کرد خیلی با 12 سهم از سهامداران شرکت می باشند. 5 ـ مدیران شرکت:آقای علی محمد فلاح فرزند حسن با شماره ملی 209196XXXX و کدپستی: 481773XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم فرحناز عمرانی پرایی فرزند غلامحسین با شماره ملی 181725XXXX و کد پستی: 481773XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم امه کلثوم دیندار کلایی فرزند علی بخش با شماره ملی 499986XXXX و کد پستی: 484166XXXX به عنوان عضو هییت مدیره شرکت همگی به عنوان اعضای هییت مدیره و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا:کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی قرار دادها ضمانت نامه ها وعقود اسلامی با امضا مشترک خانم فرحناز عمرانی پرایی نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل وباتفاق خانم امه کلثوم دیندار کلایی عضو هییت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایرنامه های عادی وادارای با امضا منفرد نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل خانم فرحناز عمرانی پرایی همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. 7 ـ بازرسین شرکت:آقای حسین زارع کرد خیلی با شماره ملی 209285XXXX و کدپستی: 481575781 و خانم محبوبه محمدی با شماره ملی 079492XXXX و کدپستی 481891XXXX بترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت تعیین گردید. ش 940623XXXX22708 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی