اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6799

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/11:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/5/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/90 بتصویب رسید. 2 آقای مجتبی فرج زاده به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیه طلوعی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 روزنامه اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/8/89 و هییت مدیره مورخ 8/3/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/900/856/4 ریال به 000/000/300/7 ریال منقسم به 000/73 سهم با نام 000/100 ریالی از طریق پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ 000/100/443/2 ریال به موجب گواهی 1139 ک 6 مورخ 7/3/90 بانک صنعت و معدن شعبه کیش واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/8/89 و هییت مدیره مورخ 8/3/90 سرمایه شرکت از مبلغ 000/900/856/4 ریال به 000/000/300/7 ریال منقسم به 000/73 سهم با نام 000/100 ریالی از طریق پرداخت نقدی افزایش یافت و مبلغ 000/100/443/2 ریال به موجب گواهی 1139 ک 6 مورخ 7/3/90 بانک صنعت و معدن شعبه کیش واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 16/8/89 و هییت مدیره مورخ 1/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید 1 ـ مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه چهارم ـ واحد 410 تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید 2 ـ ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید هییت مدیره شرکت مرکب از 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند 3 ـ آقای رامیس مهماندوست به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، آقای علیرضا نوری به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید محمدرضا کلینی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقایان رضا همدانی، حسین شیرازی منش، مهدی ذکایی و مسیح اله صفا، به سمت اعضای هییت مدیره و آقای سعید سقراطی و امیر شفیعی به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند 4 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت و کلیه نامه ها و مکاتبات و اسناد جاری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/2/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 88 بتصویب رسید. 2 ـ آقای مهدی ستوده به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی فرج زاده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه اقتصاد کیش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/7/87 و هییت مدیره مورخ 12/8/87 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/500/1 ریال به 000/900/856/4 ریال منقسم به 569/48 سهم با نام 000/100 ریالی از طریق واریز نقدی افزایش یافت و مبلغ 000/000/692/3 ریال به موجب گواهی 4173/5578/4424757 مورخ 30/8/87 بانک اقتصاد نوین شعبه کیش واریز گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه ومجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/8/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/86 به تصویب رسید. 2 ـ آقایان رامیس مهماندوست، مسیح اله صفا، سیدمحمدرضا کلینی، مهدی ذکایی، غلامعلی اخلاقی به سمت اعضای اصلی و آقایان امیرعلی فرجیان و سیدحمید موثقی به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 ـ ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید «شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضواصلی و 2 نفر عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی که از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد.» تبصره: عضو علی البدل در صورت غیبت بیش از پنج جلسه یکی از اعضای اصلی هییت مدیره و یا فوت و یا بیماری به طوریکه آن عضو نتواند در جلسات حضور یابد جایگزین عضو اصلی خواهد بود. اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی