اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 12407

شناسه ملی: 10720253228

تاریخ ثبت: 1386/05/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 20 نفر

آدرس: جدید رشت کیلومتر 5 جاده رشت به انزلی شرکت مجتمع ماهی فروشان امید گیلان بزرگترین بازار الگویی ماهی فروشان ایران

کد پستی: 4345198893

تاریخ تاسیس: 1386/05/30

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره تاتاریخ 14/12/95 به قرار زیر می باشد: آقای حسن مصطفی پور به شماره ملی 259106XXXX و آقای ابوالحسن سفیدگر جدی به شماره ملی 259558XXXX و آقای مهدی دور اندیش ماسوله به شماره ملی 267956XXXX و آقای ابراهیم عابدقانع پسند به شماره ملی 267970XXXX و آقای غلامرضا کرم بین به شماره ملی 259369XXXX 2 ـ آقای حمیدرضا حق نیاز به شماره ملی 259413XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حجت اله رضا پور به شماره ملی 264942XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ ـ روزنامه کثیرالانتشار نقش قلم جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ش 940230XXXX19292 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ تعداداعضا هییت مدیره از هفت نفر به پنج نفرکاهش یافت وماده مربوطه اصلاح گردید ش 940230XXXX39173 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار زیر می باشد: آقای حسن مصطفی پور به شماره ملی 259106XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای غلامرضا کرم بین به شماره ملی 259369XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد جعفر شهبازی به شماره ملی 396168XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) 2 ـ کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهدآوربا دو امضا از سه امضا ـ رییس هییت مدیره آقای حسن مصطفی پورو نایب رییس هییت مدیره آقای غلامرضا کرم بین و عضو هییت مدیره آقای مهدی دوراندیش ماسوله همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است همچنین نامه های عادی اداری با امضا رییس هییت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش 940230XXXX32827 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید رشت کیلومتر 5 جاده رشت به انزلی شرکت مجتمع ماهی فروشان امید گیلان (بزرگترین بازار الگویی ماهی فروشان ایران) کدپستی 434519XXXX تغییریافت وماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 940230XXXX66491 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/27:

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/10/91 شرکت فوق شماره ثبت 12407 و شناسه ملی 107202XXXX8 تغییرات زیر در شرکت فوق صورت گرفته است. 1 روزنامه نقش قلم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 2 آقای رضا ملتی کد ملی 259302XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد یوسفی کد ملی 259553XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 با خروج آقای ابراهیم قانع پسند از عضو هییت مدیره و ورود اعضای جدید تعدادی اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش و در نتیجه ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید. 4 آقایان حسن مصطفی پور کد ملی 259106XXXX آقای غلامرضا کرم بین کد ملی 259369XXXX و آقای مهربخش حسین زاده عربانی کد ملی 267909XXXX آقای عظیم تیغ نورد کد ملی 266920XXXX آقای محمد علی مکتسب کد ملی 259401XXXX آقای ابوالحسن سفید گر جدی کد ملی 259558XXXX و آقای مهدی دور اندیش کد ملی 267956XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت یک سال قانونی تعیین گردیدند. 5 در نتیجه حسن مصطفی پور به سمت رییس هییت مدیره غلامرضا کرم بین به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهر بخش حسین زاده به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند مقرر گردید حق اموال کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و عقد قرارداد با امضا و مشارکت مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل و بازرس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. ش 734270XXXX110385XXXX مسیول ثبت شرکت های ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه 26/7/90 شرکت مجتمع ماهی فروشان امید گیلان سهامی خاص بشماره ثبت 12407 و شناسه ملی 107202XXXX8 تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است : 1 ـ آقای مهدی دوراندیش به سمت بازرس اصلی و غلامرضا کرم بین به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 2 ـ روزنامه گیلان امروز جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . 3 ـ آقایان عظیم تیغ نورد و محمد علی مکتسب و مهر بخش حسین زاده عربانی و ابوالحسن سفیدگر و ابراهیم عابد قانع پسند به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . 4 ـ آقای عظیم تیغ نورد به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد علی مکتسب به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهر بخش حسین زاده عربانی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب مقرر گردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و و تعهدآور شرکت رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است . مسیول ثبت شرکتهای ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 26/7/90 شرکت مجتمع ماهی فوشان امید گیلان سهامی خاص بشماره ثبت 12407 و شناسه ملی 107202XXXX8 تغییرات زیر در شرکت فوق ایجاد گردیده است. 1 ـ باستناد گزارش بازرسی قانون و گزارش هییت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال منقسم به یکهزارو دویست و چهل سهم یک میلیون ریالی به مبلغ چهار میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال منقسم به چهار هزار و سیصد و چهل سهم و یک میلون ریالی بانام از محل مطالبات حال شده کلیه سهامداران افزایش یافت است لذا ماده 5 اساسنامه شرکت اصلاح گردیده است. مسیول ثبت شرکت ثبت رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مجتمع ماهی فروشان امید گیلان سهامی خاص در تاریخ 30/5/86 تحت شماره 12407 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات انواع آبزیان و عرضه آن بصورت زنده و منجمد و فرآوری شده دودی و شور و احداث مجتمع ماهی با کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه یخ و صنایع وابسته به آبزیان و ایجاد مراکز تجاری و بانک با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه. 2 ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود. 3 ـ سرمایه شرکت: یک میلیارد و دویست و چهل میلیون ریال منقسم به یکهزار و دویست و چهل سهم یک میلیون ریالی که نقداً پرداخت شده است. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: رشت خیابان امام خمینی (ره) پاساژ سالار طبقه سوم جنب دفتر آقای خدایاری کد پستی 13938 ـ 41336 5 ـ مدیران و دارندگان حق امضا: آقای مهربخش حسین زاده عربانی به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای عظیم تیغ نورد به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی مکتب به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم عابد قانع پسند و آقای ابوالحسن سفیدگر جدی عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و پیمان های بانکی بر مبنا عقود اسلامی باامضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت اعتبار دارد و در غیاب رییس هییت مدیره باامضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با هر یک از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای حسن مصطفی پور به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا کرم بین به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه گیلان امروز جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی