اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1905

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 29/4/1382 شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - اعضای هییت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: خانم آذردخت آذری مرحبی و خانم غزال روحی و مطیق روحی. 2 - آقای جمعه قلی نیازی به سمت بازرس اصلی و امامقلی حقیقی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 - خانم آذردخت مرحبی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم غزال روحی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مطیق روحی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانک و قراردادها با امضا منفرد خانم آذردخت آذری مرحبی رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گنبد کاووس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی