اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6898

شناسه ملی: 10390226080

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/8/91 شرکت مزبور، نشانی شرکت به: مشهد انتهای فرامرز عباسی 2 ، پلاک 6 تغییر یافت. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/06/13:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 25/3/85 شرکت مزبور افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/600/1 ریال به مبلغ 000/000/600/9 ریال از طریق: 1 - افزایش تعداد سهام از 000/160 سهم به 000/960 سهم 000/10 ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و موضوع شرکت (ماده دو اساسنامه) و مواد 37 و 40 اساسنامه به شرح صورت جلسه اصلاح گردید و به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 18/4/85 با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هییت مدیره شرکت افزایش سرمایه مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/000/000/8 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردید و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/600/9 ریال منقسم به 000/960 سهم 000/10 ریالی با نام می باشد که تماماً پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/3/85 شرکت فوق ضمن انتخاب روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 84 آقایان محمد کفشدار و محمد هادیان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 15/4/84 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال 83 ، آقایان محمد کفشدار و محمد هادیان به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و آقایان ناصر وهاب رجایی و ابراهیم قاضی نژاد و حمیدرضا زرین خو و یاسر وهاب رجایی و محمدعلی عالمی به سمت اعضا اصلی و آقایان غلامرضا جلیلیان مشهور و محمد صراف زاده شرافت به سمت اعضا علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/4/84 آقای ابراهیم قاضی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای یاسر وهاب رجایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ناصر وهاب رجایی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق آقایان و اسناد بهادار و تعهدآور ورسمی و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رییس و یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/83 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال و افزایش تعداد سهام از شانزده سهم 10 ، 000 ریالی به صد و شصت هزار سهم 10 ، 000 ریالی از محل واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفته است و به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/1/84 و با توجه به گواهی صادره از بانک ملت شعبه بلوار سجاد به شماره 24/49825 مورخ 15/1/84 مبنی بر واریز مبلغ 1 ، 440 ، 000 ، 000 ریال به حساب سپرده شماره 3/303202 موضوع اعمال ماده 169 قانون تجارت و همچینین با عنایت به اظهارنامه تنظیمی، هییت مدیره شرکت افزایش مذکور را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 1 ، 600 ، 000 ، 000 ریال منقسم به 160 هزار سهم 10 ، 000 ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/4/83 ضمن تصویب صورتهای مالی سال 82 آقایان محمد کفشدار و محمد هادیان به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال تعیین و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/05/26:

باستناد صورتجلسه 17/4/82 ترازنامه وحساب سود و زیان سال 1381 به تصویب رسید و آقایان محمد کفشدار ومحمد صراف زاده شرافت به ترتیب به سمت بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید‚ آقایان ناصر وهاب رجایی و ابراهیم قاضی نژاد و غلامرضا جلیلیان مشهود وحمید رضا زرین خو و محمدعلی عالمی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان چنگیزحاجی مسگری ویاسر وهاب رجایی به عنوان اعضا علی البدل هییت مدیره تعیین گردیدند. به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 17/4/82 آقای ناصر وهاب رجایی به عنوان مدیر عامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و آقای ابراهیم قاضی نژاد به عنوان رییس هییت مدیره و آقای غلامرضا جلیلیان مشهود به سمت نایب رییس هییت مدیره وکلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره ومهرشرکت دارای اعتبار است. رییس ثبت اسناد ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی