اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 206195

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/26

آدرس: تهران ` میدان توحید نرسیده به میدان آزادی ک حاج رضایی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/04/26:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 26/4/82 تحت شماره 206195 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:طراحی و اجرا سیستمهای اعلام و اطفا حریق‚ شارژ و خاموش کننده های دستی‚ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی‚ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی‚ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات و کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران‚ میدان توحید نرسیده به میدان آزادی ک حاج رضایی پ 16 ط اول. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 5000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای فرهاد شجری مهربانی بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و قدرت الله دانشمند بسمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی