اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 243

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بااستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 14/5/86 و تاییدیه اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی به شماره 8568/57 مورخه 29/5/86 در شرکت فوق تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: 1 با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان خضر عبداله نژاد و بابک معروف زاده به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 آقایان یوسف بهرامپور، رحمان حسین زاده و خانم طوبی بهرامپور و فاطمه بهرامی و منصور حسین زاده به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده اند. 31 خانم فاطمه بهرامی (رییس هییت مدیره) 32 آقای رحمان حسین زاده (نایب رییس) 33 آقای یوسف بهرامپور ( مدیر عامل ) 34 طوبی بهرامپور و منصور حسین زاده ( عضو هییت مدیره) 35 کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا منفرد آقای یوسف بهرامپور ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری باامضا مدیر عامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. سرپرست ثبت اسناد بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‎العاده مورخ 2/6/83 که در شرکت مزبور صورت گرفته است و در تاریخ 12/11/83 به این اداره واصل گردید و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. 1- آقای خضر عبداله نژاد به سمت بازرس اصلی و آقای بابک معروف زاده به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 3- اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. الف: طوبی بهرام پور فرزند علی ب: رحمان حسین زاده فرزند عبدالله ت: یوسف بهرام پور فرزند علی ث: فاطمه بهرامی فرزند عبدالله ج: منصورحسین زاده فرزند عبدالله. 4- به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2/6/83 خانم فاطمه بهرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان حسین‎زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف بهرام پور به سمت مدیرعامل و خانم طوبی بهرام پور و منصور حسین زاده به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضاء اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء منفرد یوسف بهرام پور مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یوسف بهرام‎پور همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک بوکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی