اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 457

شناسه ملی: 10860587550

تاریخ ثبت: 1382/09/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/09/27

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اسفندیار بیژن مودب به شماره ملی 527966XXXX ـ آفرین بیژن مودب به شماره ملی 527933XXXX ـ لیلا بیژن مودب به شماره ملی 186067XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای نادر چهارده چریکی قربانی به شماره ملی 527994XXXX به سمت بازرس اصلی و داریوش جعفرزاده به شماره ملی 527979XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970721XXXX52123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اسفندیار بیژن مودب به شماره ملی 527966XXXX و آفرین بیژن مودب به شماره ملی 527933XXXX و لیلا بیژن مودب به شماره ملی 186067XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. نادر چهارده چریکی قربانی به شماره ملی 527994XXXX به سمت بازرس اصلی و داریوش جعفر زاده به شماره ملی 527979XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950430XXXX34425 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: اسفندیار بیژن مودب به شماره ملی 527966XXXX مدیرعامل و آفرین بیژن مودب به شماره ملی 527933XXXX رییس هییت مدیره و لیلا بیژن مودب به شماره ملی 186067XXXX نایب رییس هییت مدیره حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و کلیه قراردادها و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950430XXXX68562 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/27:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/11/92 شرکت آذین سازان امیدیه (سهامی خاص) که کلا ضمیمه نامه مورخ 27/11/92 به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مرقوم بعمل آمده است. 1 ـ آقای اسفندیار بیژن مودب با کد ملی 527966XXXX بسمت مدیرعامل و خانم آفرین بیژن مودب با کد ملی 527933XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم لیلا بیژن مودب با کد ملی 181067XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا آقای اسفندیار بیژن مودب (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر باشد. 3 ـ آقای نادر چهارده چریک قربانی با کد ملی 527994XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای محمد عباس لرکی با کد ملی 527993XXXX بسمت بازرس علی البدل کلا برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت معین گردید 5 ـ مرکز اصلی شرکت از امیدیه نشانی به امیدیه ـ بازار مرکزی ـ جنب بانک رفاه ساختمان ارجان طبقه اول واحد یک تلفن 3229700 کدپستی 83335 ـ 63731 منتقل و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. مراتب در تاریخ 27/11/92 شماره ثبت 457 بثبت رسید. ش 301240XXXX141005XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/25:

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 5/9/1390 شرکت آذین سازان امیدیه ( سهامی خاص) که کلاً ضمیمه نامه مورخ 11/10/1390 به این اداره واصل گردیده، تغییرات زیر در گرفته شده است. 1 ) آقای اسفندیار بیژن مودب به سمت مدیر عامل و خانم آفرین بیژن مودب به سمت رییس هییت مدیره و خانم لیلا بیژن مودب به سمت نایب رییس هییت مدیره کلاً برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ) مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی مکاتبات اداری با امضا آقای اسفندیار بیژن مودب مدیر عامل و مهر شرکت معتبرباشد. 3 ) آقای نادر چهارده چریک قربانی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد عباسی به سمت بازرس علی البدل کلاً برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 ) روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت معین گردید. 5 ) موضوعات اجرای خدمات آموزشی شبکه های کامپیوتری بموضوعات قبلی شرکت اضافه گردد و در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد. مراتب در تاریخ 25/11/1390 ذیل ثبت شماره 457 بثبت رسید. کفیل اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/13:

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 20/9/86 شرکت آذین سازان امیدیه ( با مسیولیت محدود) و مدارک مربوطه که کلا ضمیمه نامه شماره 165 ش 457 26/9/86 به این اداره واصل گردیده تغییرات زیر در شرکت مرقوم بعمل آمده است. 1 نوع شرکت از مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و دو برگ اظهارنامه ثبت شرکت ( سهامی خاص) تنظیم و امضا و همچنین اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره رسید و ذیل تمامی صفحات آن امضا و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده است. 3 آقای علی حسین رحیمی دوستان به سمت مدیر عامل و خانم آفرین بیژن مودب به سمت رییس هییت مدیره و آقای اسفندیار بیژن مودب سمت نایب رییس هییت مدیره کلا برای مدت دو سال انتخاب شدند. 4 مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتبات اداری باامضا نایب رییس هییت مدیره آقای اسفندیار بیژن مودب و مهر شرکت معتبر باشد. 5 آقای داریوش جعفری به سمت بازرس اصلی و آقای نادر چهارده چریکی قربانی به سمت بازرس علی البدل کلا برای مدت یک سال انتخاب شدند. 6 روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج شرکت معین گردید. 7 کلیه اعضا حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/10/86 باتفاق آرا تصویب نمودند که موضوعات فروش و تعمیر و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار نصب و راه اندازی و مدیریت شبکه های کامپیوتری لن، ون، بی سیم، نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی، نصب و راه اندازی تابلوهای بانک خازنی بموجب نامه شماره 1110 116 28/9/86 سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اداره کل منطقه جنوب غرب لازم به توضیح است که خرید و فروش و بهره برداری از دستگاه های بی سیم بعد از اخذ مجوز از سازمان رادیویی مجاز مجاز می باشد، نصب و راه اندازی کلیه دستگاه های صنعتی، ابزار دقیق، تاسیس ات برق، تعمیر و نگهداری کلیه دستگاه های گرمازا و سرمازا، جوشکاری، تهویه مطبوع، تامین مصالح ساختمانی، بتون ریزی، ایجاد فضای سبز، تعمیر ماشین آلات سبک و سنگین، رنگ آمیزی، عایق کاری، تراشکاری، برشکاری، صادرات و واردات کالاهای مجاز برابر نامه شماره 11904/25/120 مورخ از 1/10/86 بموضوع شرکت اضافه شود. در نتیجه ماده 2 اساسنامه بشرح فوق اصلاح می شود. مراتب در تاریخ 3/10/86 ذیل شماره 457 بثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق که در تاریخ 27/9/82 تحت 457 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: اطلاع رسانی و اینترنت، نرم افزار، سخت افزار 2 - مرکز اصلی شرکت: امیدیه- کوی نیرو- قسمت کارگری- ردیف اول- منزل چهارم تلفن 3225484 منزل محمد بیژن مودب 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که صددرصد آن نقدا برابر گواهی 1711 مورخ 27/7/82 بانک ملی شعبه امیدیه به حساب جاری شماره 2253 واریز گردید. 4 - مدیران شرکت: 1 - آقای اسفندیار بیژن مودب به سمت مدیر عامل و 2 - خانم آفرین بیژن مودب به سمت رییس هییت مدیره 3 - آقای امین طاهری دهکردی به سمت نایب رییس هییت مدیره، کلا برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته- برات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای اسفندیار بیژن مودب مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک امیدیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی