اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2955

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 4/2/85 تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آقایان علیرضا کریم طهماسبی، محمدرضا کریم طهماسبی و علی اصغر کریم طهماسبی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقایان حداله محمدی و محمدحسین حاجی سیدجوادی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 ـ برابر صورت جلسه هییت مدیره مورخ 4/2/85 آقای علی اصغرکریم طهماسبی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا کریم طهماسبی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا کریم طهماسبی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا هییت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی