اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 265

شناسه ملی: 10680003681

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/05/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سید حسین وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX و سید محمد وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX و علی آقایی به شماره ملی 557975XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 سید جواد فروغ اصل به شماره ملی 425048XXXX به سمت بازرس اصلی و سیده عالمه زاهدیان به شماره ملی 425118XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 970622XXXX43931 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/05/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: سید حسین وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و سید محمد وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX به سمت رییس هییت مدیره و علی آقایی به شماره ملی 557975XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا سید حسین وفایی مقدم (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش 970622XXXX52740 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/10/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید ش 961107XXXX04134 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/10/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سیدحسین وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX و سیدمحمد وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX و سینا فلاح به شماره ملی 387409XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 سیدجواد فروغ اصل به شماره ملی 425048XXXX به سمت بازرس اصلی و سیده عالمه زاهدیان به شماره ملی 425118XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 961107XXXX73701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/10/1396 تغییرات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سیدمحمد وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سینا فلاح به شماره ملی 387409XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا سیدحسین وفایی مقدم (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش 961107XXXX95135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سید حسین وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX و سید محمد وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX و سینا فلاح به شماره ملی 387409XXXX و امراله خشنواپیش به شماره ملی 425036XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ سید جواد فروغ اصل به شماره ملی 425048XXXX به سمت بازرس اصلی و سیده عالمه زاهدیان به شماره ملی 425118XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 951001XXXX24434 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حسین وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سید محمد وفایی مقدم به شماره ملی 425048XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سینا فلاح به شماره ملی 387409XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و امراله خشنواپیش به شماره ملی 425036XXXX به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا سید حسین وفایی مقدم (مدیرعامل و عضو هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش 951001XXXX24360 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 11/06/1391 شرکت مذکور که با حضور کلیه اعضا هییت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و در تاریخ 11/06/1391 به این اداره واصل گردید تغییرات زیر به عمل آمد لذا مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. آقای وحیدولدیانلو با واگذاری پنج سهم ده هزار ریالی کل سهام خود به آقای سینا فلاح از شرکت خارج گردید. آقای مصطفی تقویان با واگذاری پنج سهم ده هزار ریالی کل سهام خود به آقای امرالله خشنوا پیش از شرکت خارج گردید. آقای سید احمد براتی با واگذاری پنج سهم ده هزار ریالی کل سهام خود به آقای سید حسین وفایی مقدم از شرکت خارج گردید. مدیران و دارندگان حق امضا: آقای سید حسین وفایی مقدم بسمت مدیرعامل، آقای سید محمد شفیع وفایی مقدم بسمت رییس هییت مدیره، آقای سینا فلاح بسمت نایب رییس هییت مدیره، آقای امرالله خشنوا پیش بسمت عضو اصلی هییت مدیره شرکت مذکور بمدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و سایر نامه های عادی و اداری با امضا سید حسین وفایی مقدم (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان شرکت: آقای سید جواد فروغ اصل بسمت بازرس اصلی و خانم سید عالمه زاهدیان بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار امید مردم جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. کدپستی محل شرکت: 757188XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 21/6/88 شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردید تغییرات زیر به عمل آمد: آقای پویا حاجی محمدی با واگذاری پنج سهم کل سهام خود به آقای وحید ولدیانلو از شرکت خارج گردید. آفرین اقبالی نسب با واگذاری پنج سهم کل سهام خود به آقای سید محمد شفیع وفایی مقدم از شرکت خارج گردید / مدیران و دارندگان حق امضا آقای نعمت اله وفایی مقدم به سمت مدیر عامل و آقایان مصطفی تقویان و وحید ولدیانلو و سید محمد شفیع وفایی مقدم به ترتیب به سمتهای رییس و نایب رییس و عضو اصلی هییت مدیره شرکت مذکور به مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد آقای نعمت اله وفایی مقدم مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. سیدروح اله وفایی مقدم و فرزانه شاهین به ترتیب به سمت های بازرس اصلی و بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسنادو املاک دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/3/86 که در محل شرکت تشکیل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - موضوع شرکت: علاوه بر موضوع شرکت ساختمان سازی – اداری – مسکونی ورزش – تجاری و غیره و اسکلت سازی بتن – فلزی و نقشه برداری راهسازی – پل سازی تونل سازی و تسطیح و خاکبرداری – خاکریزی و اجرا و نصب تاسیسات برودتی و حرارتی و غیره. موضوع جدید: رتبه آب در زمینه کانال سازی آب و آبرسانی بندهای خاکی و گابیونی اضافه گردید. رییس ثبت دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 10/3/86 شرکت مذکور که در محل شرکت تشکیل گردیده تصمیمات ذیل بعمل آمد. 1 - آقای محمد جواد صفاییان با واگذاری 5 سهم از کل سهام خود به آقای پویا حاجی محمدی از شرکت خارج گردید. مدیران و دارندگان حق امضا 1 - آقای نعمت اله وفایی مقدم مدیر عامل و آقای مصطفی تقویان و پویا حاجی محمدی و آفرین اقبالی نسب به ترتیب به سمت رییس، نایب رییس، و عضو اصلی هییت مدیره شرکت مذکور برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد رسمی و اوراق بها دار و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و غیره .... با امضای آقای نعمت اله وفایی مقدم ( مدیر عامل ) شرکت با مهر شرکت معتبر خواهدبود. 2 - خانم فرزانه شاهین و قدرت اله فروزان به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 4/9/83 شرکت مذبور که در محل شرکت تشکیل گردیده تغییرات زیر به عمل آمده. 1 - آقای محمد جواد صفاییان به سمت رییس هییت مدیره، خانم آفرین اقبالی نسب به سمت نایب رییس و آقای نعمت الله وفایی مقدم به سمت مدیرعامل و خانم توران پناهی ده شیخ به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقررگردید حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا نعمت الله وفایی مقدم و مهر شرکت دارای اعتبار است. بازرس شرکت خانم فرزانه شاهین و قدرت الله فروزان زاده به سمت بازرس شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی و هییت مدیره مورخ 5/3/83 شرکت مذکور که در محل شرکت تشکیل گردیده تغییرات زیر بعمل آمده. 1 - خانم فرزانه شاهین با واگذاری 5 سهم به خانم توران پناهی ده شیخ و واگذاری 5 سهم خانم آفرین اقبالی نسب از شرکت خارج گردیده. 2 - آقای احمد براتی با واگذار 5 سهم به آقای محمد جواد صفاییان از شرکت خارج گردیده. 3 - با توجه به پذیرش اعضا جدید آقای نعمت الله وفایی مقدم به سمت رییس و آقای محمد جواد صفاییان به سمت نایب رییس و خانم آفرین اقبالی نسب به سمت مدیرعامل و خانم توران پناهی ده شیخ به سمت عضو اصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. و قرار گردید حق امضا کلیه کلیه اسناد و اوراق رسمی و تعهدآور بانکی با اسناد مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. 4 - بازرسان: خانم فرزانه شاهین و قدرت الله فروزان زاده به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت دهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی