اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 685

شناسه ملی: 14003903413

تاریخ ثبت: 1392/11/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/11/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/11/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/30:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق شماره ثبت 685 مورخه 29/11/92 و شناسه ملی 140039XXXX3 در این اداره بثبت رسیده آن بشرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: اجرای کلیه کارهای عمرانی اعم از اجرای سازه، نظارت، راه سازی، انبوه سازی. 2 مرکز اصلی شرکت: کردستان، بانه، خیابان کوی فرهنگیان، کوچه آرمان 7/3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال بصورت نقدی و مدیر عامل اقرار به دریافت کل سرمایه نمود. 5 اولین مدیران و دارندگان حق امضا: برابر صورت جلسه 24/11/92 هییت مدیره آقای ادریس عبدپناه به سمت مدیر عامل شرکت و خانم منیر رونقی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت مانند چک، سفته، برات و غیره با امضا توام مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار قانونی است. 6 مدیر عامل و حدود اختیار آن: برابر اساسنامه شرکت. ش 568170XXXX110057XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی