اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 849

شناسه ملی: 14004429139

تاریخ ثبت: 1393/09/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/09/12

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت دوران یاسر غرب که شماره ثبت 849 شناسه ملی 140044XXXX9 در مورخ 5/7/93 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره بثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ نام شرکت: دوران یاسر غرب 2 ـ موضوع شرکت: انجام پروژه های آسفالت محورهای حوزه استحفاظی (درزگیری و لکه گیری آسفالت) 3 ـ تاریخ ثبت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: تویسرکان، شهرک قایم، میدان نماز، روبروی مدرسه امامت 5 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد که تماما پرداخت گردیده است. 6 ـ مدیران شرکت: آقایان جواد تکلو رییس هییت مدیره و عبداله تکلو فرزند حسین ش ش 1243 نیز به عنوان مدیرعامل شرکت مذکور انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره (آقای عبداله تکلو) ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ بازرسان شرکت: آقایان سعید قمری به عنوان بازرس اصلی و علیمحمد دارایی به عنوان بازرس علی البدل شرکت مذکور برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8 ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش 901670XXXX115302XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک تویسرکان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی