اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1391

شناسه ملی: 14003304167

تاریخ ثبت: 1391/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/12/22

آدرس: تربت جام ، منبع آب ، جنب لاستیک فروشی مهربانفر ،

کد پستی: 9571964465

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

4,200,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 22/12/1391 شماره ثبت 1391 و شناسه ملی 140033XXXX7 در این اداره بثبت رسیده است برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: خدمات رایانه ای. 2 موسسین شرکت: 1 آقای امیر غزنوی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 950 متولد 1362 کد ملی 084951XXXX به نشانی منبع آب خیابان اشرفی اصفهانی 4 راه چهارم پلاک 81 کدپستی 957196XXXX 2 فاطمه اسماعیل زاده بلوچ فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 53169 متولد 1341 کد ملی 093290XXXX به نشانی منبع آب خ اشرفی اصفهانی چهار راه چهارم پلاک 81 کدپستی 957196XXXX 3 سمیه یوسفی فرزند محمد رضا شماره شناسنامه 2367 متولد 1365 کد ملی 094679XXXX به نشانی تربت جام منبع آب خیابان اشرفی اصفهانی چهار راه چهارم پلاک 81 کدپستی 918418XXXX 3 مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 مرکز اصلی شرکت: تربت جام، منبع آب، جنب لاستیک فروشی مهربانفر، کدپستی 957195XXXX 5 سرمایه شرکت: مبلغ 000/200/4 ریال منقسم به 21 سهم 000/200 ریالی با نام که مبلغ 000/400/1 ریال آن پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد که در مدت دو سال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 اولین مدیران شرکت: آقای امیر غزنوی و خانمها فاطمه اسماعیل زاده بلوچ و سمیه یوسفی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم نسرین یعقوبی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای امیر غزنوی به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه اسماعیل زاده بلوچ به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم سمیه یوسفی به سمت منشی هییت مدیره و آقای امیر غزنوی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و در غیاب نایب رییس، منشی هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 اساسنامه شرکت در 53 ماده و 30 تبصره بتصویب رسیده است. 9 روزنامه حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: آقای خلیل ظریفی فرزند غیاث الدین شماره شناسنامه 99 متولد 1365 کد ملی 073258XXXX کدپستی 957196XXXX به نشانی تربت جام خیابان دامپزشکی کوچه دبیرستان شبانه روزی پلاک 50 به سمت بازرس اصلی و آقای جلیل دلشادی فرزند شیر محمد شماره شناسنامه 301 متولد 1361 کد ملی 073175XXXX به نشانی تربت جام کوچه شورای آرد و نان پلاک 2 کدپستی 957194XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 268550XXXX113746XXXX رییس ثبت اسناد و املاک تربت جام

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی