اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1314

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/10/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: بروجن خیابان اصفهان ، کوچه شهرام ،

تاریخ تاسیس: 1383/10/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/12/83 تغییرات ذیل در شرکت مذکور حاصل گردید: 1 - آقایان هادی زینلیان بروجنی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره- ارش بهشتیان به سمت رییس هییت مدیره- مجید فرهزاد بروجنی به سمت نایب رییس هییت مدیره- هادی همایی به سمت عضو هییت مدیره- ابراهیم صفیان بلداجی به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده ماموریت هییت مدیره تا تاریخ 17/10/85 انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 2 - آقایان رامین منصوری به سمت بازرس اصلی و مهدی فرهزاد بروجنی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدمات فنی مهندسی کهربا بروجن (سهامی خاص) در تاریخ 17/10/1383 تحت شماره 1314 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/10/1383 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتنامه تکمیل گردید، لذا مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار جام جم و محلی ارمغان آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: نصب تجهیزات، طراحی، مشاوره و اجرای کلیه پروژه های برق رسانی فشار ضعیف و قوی و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی ساختمانی و راه سازی اعم از ابنیه، شهرک سازی، آپارتمان سازی، جدول بندی، کانالکشی، زهکشی، راه و باند، پل سازی، تونل سازی، لوله کشی گاز و آب و فاضلاب شبکه های شهری و بین شهری. 2 - مرکز اصلی شرکت: بروجن خیابان اصفهان، کوچه شهرام، پلاک 4 . 3 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام است که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن گواهی شماره 22741/74/55131 مورخ 10/10/1383 بانک کشاورزی شعبه مرکزی بروجن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - مدیران شرکت و صاحبان امضا: آقایان هادی زینلیان بروجنی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، مجید فرهزاد بروجنی به سمت رییس هییت مدیره، هادی همایی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - بازرسان اصلی و علی البدل: آقایان ابراهیم صفیان بلداجی به سمت بازرس اصلی و رامین منصوری به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد بروجن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی