اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 416368

شناسه ملی: 10320666436

تاریخ ثبت: 1390/07/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران میدان جمهوری خ جمهوری بین باستان و گلشن ساختمان مروارید پ 1265 ط 4 واحد 21

کد پستی: 1313617999

تاریخ تاسیس: 1390/07/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/30:

10,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/07/11:

10,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران میدان جمهوری خ جمهوری بین باستان و گلشن ساختمان مروارید پ 1265 ط 4 واحد 21 کدپستی 131361XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940215XXXX88729 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم افتخاری به شماره ملی 263012XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم سمیه کلانتری به شماره ملی 615973XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل منفرداً با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1833794 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحیم افتخاری فرزند کریم اله ت ت 20/6/1356 ش ش 3854 صادره از تالش شماره ملی 263012XXXX با پرداخت مبلغ 000/900/9 ریال در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم سمیه کلانتری فرزند احمد ت ت 3/1/1362 ش ش 284 صادره از ابهر شماره ملی 615973XXXX با پرداخت مبلغ 000/100 ریال در ردیف شرکا قرار گرفت. بنابراین لیست شرکا و میزان سهم الشرکه که هر یک پس از افزایش بشرح زیر می باشد. آقای مهدی اسفندیار کد ملی 577987XXXX دارنده 000/900/9 ریال آقای سعید جعفری ازغندی کد ملی 093785XXXX دارنده 000/100 ریال آقای رحیم افتخاری دارنده 000/900/9 ریال خانم سمیه کلانتری دارنده 000/100 ریال بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال بمبلغ 000/000/20 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. هییت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل انتخاب کرد و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگری تعیین نماید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 1833796 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 11/7/1390 تحت شماره 416368 و شناسه ملی 103206XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 11/7/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعب داخلی و خارجی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ترخیص کالا از گمرکات کشور ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ایی و غیرالکترونیکی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران خیابان جمالزاده شمالی پلاک 318 واحد 7 کدپستی 141984XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای مهدی اسفندیار به شماره ملی 577987XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای سعید جعفری ازغندی به شماره ملی 093785XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 3 5 آقای مهدی اسفندیار به شماره ملی 577987XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی